என்னாது ,, அம்மன் பட வி ல் லன் நடிகர் இறந்துவிட்டாரா ?? எப்படி இற ந் தார் என்று தெரியுமா ?? இதோ வெளியான தகவலை கேட்டு அதி ர்ச் சி யான ரசிகர்கள் ..!!

நடி கை சவுந் தர் யா அப்பா வி பெ ண் வே டத்தி லும், நடி கை ரம் யா கிரு ஷ் ணன் ஆக் ரோ ஷ மான வே டத் தில் நடி த்து வெளிவ ந்த திரை ப்ப டம் அம் மன். அ ந்த காலத் திலே யே கம் ப்யூ ட்டர் கிரா பி க்ஸில் பட்டை யை கிளப் பிய திரை ப்படம். மிக ப்பெ ரும் வெற் றியை பெ ற்ற இ ந்த படத்தில் வில் லன் ச ன்டா கேர க்ட ரில் நடி த்து பு கழ் பெற் றவ ர் நடி கர் ரா மி ரெ ட்டி.

இவர் ஆந் திர மா நிலம் சி த்தூ ரில் 1959ஆ ம் ஆ ண்டு பிற ந்த வர். இவ ர் தனி யார் கல் லூரி ஒன் றில் ஜர்ன லிஸம் பேரா சிரி யராக ப ணியா ற்றி வந் தார். சினி மா வின் மீ துள்ள பற்றி னால் அம் ம ன் படத் தி ல் நடி த் தார். இவரது வி ல்லன் கேரக் டர் பெரி தும் பே சப் பட் டதால் தொட ர்ந்து வில்ல ன் கதா பா த்தி ரங் களில் நடி த்து வந்தா ர்.இப்ப டத்தில் வி ல்ல னாக ந டித்த ரா மி ரெ ட்டி. ஜ ண்டா என இ வர் கூ றும்

வசனங் கள் மக்க ளிடம் ஹிட் தா ன். இ வர் உ டல் எ டை மெ லிந்து எடுக் கப் பட்ட ஒ ரு பு கைப் படம் தற்போது ச மூ க வ லைத ளங்க ளி ல் வலம் வருகி றது.கு ண்டாக இரு ந்த இவர் எ ன்ன இ ப்படி ஆ கிவிட் டார் என தமி ழ் சி னிமா ரசி கர் ள் ஷாக் கிங் காக பா ர்க்க கடை சி யி ல் அவ ர் இப்போ து உயி ரோடு இல் லை. 2011ம் ஆண் டு த னது 52 வ ய தில் கி டி பிரச்ச னை யா ல் பா தி க்கப் பட்டு உ யிரி ழந் துள்ளா ர்.

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *