என்னாது ,, அ வ சர அவ சர மாக வில கிய பாரதி கண்ணம்மா சீரியல் நடிகர் ?? அவருக்கு பதில் இவரா ..!! இதோ ..!!

ஒரு டாக் டரான பா ர தி, க ரு மை நி ற மு டைய ஆ னால் பு திசா லிப் பெ ண் ணான க ண் ண ம் மா விட ம் விழு கி றார். அ வர் பெ ண்ணி ன் தந் தை யி டம் தி ரு ம ண த் தைப் ப ற்றி பேசு கி றார், அ வர் ஒ ரு கு ப்ப மா ன ர கசி யத் தை வெ ளிப் படுத் துகிறார்.ஒ ரு டாக் டரா ன பா ரதி, க ரு மை நி ற மு டை ய ஆ னா ல் பு த் தி சாலிப் பெ ண் ணா ன க ண் ணம் மா வி டம்

வி ழு கி றார். அ வ ர் பெ ண் ணி ன் த ந் தை யி ட ம் தி ரு ம த்தை ப் ப ற் றி பேசுகி றார், அ வ ர் ஒ ரு கு ழ ப்ப மான ரக சிய த்தை வெ ளிப் படு த்து கிறா ர்.க ண் ண ம் மாவு ம் அ ஞ் சலி யு ம் இ ரு வ ரும் மா ற் றா ந் தா ய் ச கோ த ரி க ள். க ண் ணம் மா க த் த நி றம் கொ ண் டவ ள். அ ஞ் ச லி வெ ளை நி ற ம் கொ ண் டவள் .கண்ண ம்மா வுக்கு ந ல் ல உ ள் ளம் கொ ண் ட பா ரதி எ ன் ற

க ண வ ன் அ மை கி றா ன். அ ன் பி ன் அ வ ள் வா ழ்க் கை யும் பா ர தி எ ன்ற க ண வனின் வா க் கை யும் எவ் வா று பய ணிக் கிற து இவ ர்க ளின் வாழ் வி ல் அ ஞ் சலி, வெ ண்பா ஆ கி யோ ரா ல் வர விரு க்கும் பிரச் ச னை க ளை மை ய மா க வைத்து, இந் த க தை நக ர் கி ன்றது.

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *