என்னாது .. சினிமா தொழிலே வேண்டாம் .. இரா ணுவத்தில் இணைந்த முன்னணி நடிகை!! இதோ புகைப்படத்தை பார்த்து அட இந்த நடிகையா என்று ஷா க் கான ரசிகர்கள் ..!!

தற் போது த மிழ் திரை ப்ப டத்தி ல் பிரப லமா க நடி த்த நடி கை ஒரு வர் இரா ணு வத் தில் சே ர்ந் து இருக் கும் செ ய்தி தான் தற் போ து ச மூக வலை த ளத் தில் அதிக ப்படி யாக பேச ப்பட்டு ருகி றது,இப் படி திரை த் துறை உள்ளிட்ட கலை து றை யில் ஈடு படு வது தங் கள் வாழ் நாள் சா தனை யாக கரு தும் நிலை யில் தமிழ் நடி கை ஒருவர் ராணு வ த் தில் இ ணை ந்து சாதி த்து இரு க்கிற தக வல் தற் போது சோ சியல் மீ டியா வில் வை ர லாகி வரு கிறது.

தற் போது தமி ழ் திரை ப்பட த்தில் இரு ந்து இரா ணு வத் தி ற்கு செ ன்று இரு க்கு ம் ந டி கை யா ர் என்று அப் படி எல் லா ம் யோ சி க்க வே ண்டா ம் அது று யா ரும் இல் லை தமி ழ் திரை ப் ப டத்தில் கா த ம்ப ரி எ ன்ற தி ரைப்ப டத் தில் நடித் து த மிழ் மக் கள் மத்தியி ல் ஒரு ந ல்ல வரவே ற் ப்பை பெ ற்ற நடி கை அகிலா நாரா யண ன் தா ன்,கதா நாயகன் த ன்னு டைய கா தலி, தங் கை உ ட்பட 4 பே ர் உ டன் ஒ ரு கா ட்டுப் பகுதிக்கு கா ரில் செ ல் கிறார்.

ஆனா ல் நடி கை அ கிலா நாரா ய ணன் தமி ழ் திரை ப்பட த்தில் ஒரு நடி கையா க மட் டும் இ ல்லா மல் தற்போ து வ ரை ஒரு பிர பல மான பா டகி யும் ஆ வார் நடி கை அ கிலா நாரா யண ன், இப் போது இரா ணு வ த்தில் இணை த் துள் ளார் நடி கை அகி லா நா ராய ணன், பின் கடி ன பயி ற்சி க ளையு ம், முயற்சி களையு ம் மேற் கொ ண்டு அமெ ரி க்க ரா ணுவ த்தில் பட்டம் பெற் றி ருக்கி றார். அமெ ரிக் க இரா ணு வ த் தில் பட்டம் பெறுவது என் ப து சா தா ரண வி ஷய மில் லை.

இதன் மூ லம் அமெ ரிக்க ரா ணுவ த்தில் இ ந்த மு தல் தமி ழ் நடி கை எ ன்ற பெரு மை யை அ கிலா நா ராய ணன் பெற் றிரு க்கி றார்.தற் போது நடி கை அ கிலா நாரா யண ன் அ மெ ரிக் காவின் இராணு வத் தில் இ ணைந்து தன் னு டைய உ ட ல் அ மைப் பி னை மேம் படு த்தி இ ரா ணு வத் திற்கு தே வை யான பல விதமான பயி ற்ச் சிக ளை எடு த்து வரு கிறார் ந டிகை அகிலா நாரா யண ன்.இத னைய டுத்து ரசி கர் கள் பல ரும் அகி லாவி ற்கு ச ல்யூட் அடி த்து பாரா ட்டு ம ழையை கு வித் து வ ரு கிறா ர்கள்.

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *