என்னாது தளபதி விஜய் மனைவி சங்கீதாவை வி வாக ரத் து செய்கிறாரா ?? விக்கி பீடியாவால் க டு ம் அ தி ர்ச் சி யான ரசிகர்கள் ..!! இதோ என்னவென்று நீங்களே பாருங்க ..!!

தள பதி வி ஜய் த மிழ் த் திரை ப் பட ந டிக ர் ஆ வா ர். தொ ட க்க த் தில் இவ ர் தன து தந் தை யான எஸ். ஏ. சந் திர சேக ர் இய க்கி ய தி ரைப் பட ங்க ளி ல் நடி த் து வந் தா ர். ஏற த்தா ழ 10 ப டங் க ளு க்குப் பி ற கு த னது இ டத் தை த் தக் க வை த்து க் கொ ண் டார்.18ம் வ ய தில் த ன் த ந் தை இ ய க்கி ய நா ளைய தீ ர்ப் பு (1992) பட த் தி ல் மு த ன் முறை யாக முத ன் மை நடி க ராக நடித் தார்.

விஜ ய் பிரி ட் டனி ல் பிற ந்த இ ந்து இல ங் கை த் தமி ழரா ன ச ங்கீ தா சொ ர்ண லி ங்க த் தை 25 ஆகத்து, 1999 அ ன் று ம ண ந் தா ர். இவ ர் க ளது தி ரு மண ம் இந் து ம ற் று ம் கி றித் த வம் ஆகி ய இரு முறை ப்ப டியும் ந ட ந்த து.இ வ ர்க ளு க்கு இ ரண் டு குழந்தை கள் உ ள்ளன ர். தமிழ் சினிமாவி ன் முன் ன ணி ந டிகர் க ளில் ஒருவ ரா க இரு ந்து வரு பவ ர் நடி கர் வி ஜய். க டந்த சில நாட் களாக வி ஜய்

மற் றும் அ வ ரு டைய ம னை வி ச ங்கீ தா வுடன் ஏ ற்ப ட்ட க ருத் து வே றுபாடு கா ர ண க இருவ ரும் பிரிந்து வா ழ் ந்து வ ருவ தா கவு ம், இ த னால் தான் வா ரிசு தி ரை ப்ப டத் தின் ஆடி யோ வெ ளி யீட்டு வி ழா மற் றும் பிரி யா அ ட்லீ யின் சீமந் தம் நிக ழ்ச் சி யில் ம னை வி இ ல் லா மல் த னி யா க க லந்து கொ ண் டார்.இந்த நி லை யில், சங் கீதா வெக் கேஷ னுக் காக மக ன் மற் று ம் மக ளுடன் ல ண்ட ன்
சென் றுள் ளதாக வும் கூறப் ப டு கிறது.

இ த னிடை யே வி ஜய் ரசி கர் கள் அ னை வ ரை யும் அ தி ர் ச்சி அ டைய செய் யும் வி த மா க வி க்கி பீடி யாவி ன் தக வ லா ல் ப ர ப ரப்பு ஏற்ப ட்டு ள்ளது.விஜ ய்யி ன் விக் பீடியா ப க்க த் தில், வி ஜ ய் ம ற்றும் சங் கீதா இ ரு வரும் மியூச் வல் விவா க ரத் து பெ ற்று பிரி ந்து விட் டதா க பதிவி டப்ப ட்டுள் ளது.யா ரோ சில கீர்த் தி சுரே ஷ் தா ன் விஜ ய் ன் பார்ட் னர் எ ன் றும், விஜ ய்க்கு மூ ன்று குழந் தை கள் இரு ப்பது போன் றும். அ த் துமீறி வி க்கி பீடியா பே ஜில் மா ற் றம் செய் து ள்ள னர். இந் த நிலை யில் விக்கி பீடி யோவி ல் ந டிகர் வி ஜய்யின் பக்க ம் திருத்தம் செய் யப் பட் டுள் ளது.

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *