முர ளி நடி த்த பூ வா சம் பட த் தின் தயா ரிப் பாளரா ன டா க்டர் ஆர் கள ஞ்சிய த்தின் ம கன் சுரே ஷ், ஜிம்னா சியத் தில் இயக் குனர் சமுத் திர க்க னி யால் நடி கரின் தோ ற் றம் இருப் ப தாகக் கூ றப் பட்ட பி றகு, திரை ப்படத் துறை யில் ஒரு பகுதி யாக இரு க்க விரு ம் பி னார். அதை த் தொட ர்ந்து அவ ர் நடி ப்பு வா ய்ப்புக ளைத் தேடி பல த யாரி ப்பாள ர்களை அணு கியும் பல னி ல்லை. அவ ரு க்கு புது ப்பே ட் டையில் கூடு தல் பாத் தி ரம் வழங் கப் பட்டது,

ஆனா ல் அவ ரது தந் தை அ ந்த பாத் தி ரத் தின் அந் தஸ் தைப் ப ற்றி ஈர் க்க ப்படா த தால் முன் பண த்தைத் திரு ப்பித் த ரச் செ ய் தார்.பி ர பல நடி கரும், தயா ரிப் பாளரு மான ஆர்.கே.சுரே ஷின் ம னைவி மாதவி கர் ப்ப மாக இரு ந்த நிலை யி ல், இவ ருக்கு குழ ந்தை பி றந்த தக வலை ஆர்.கே.சு ரேஷ் தற் போ து புகைப் பட த்துடன் வெளி யிட்டு, தன்னு டைய ம கிழ்ச்சி யை வெ ளிப் படுத் தியு ள்ளார்.

சமீப ய்த் தில் கூட இ யக்கு னர் முத் தையா இய க்க த்தி ல் நடி கர் கா ர்த்தி நடி ப்பி ல் நடி ர் சூர் யா தயா ரிப்பில் வெ ளி யாகி மக் களி டை யே ஒரு நல்ல வரவே ற்ப் பை பெற் ற திரை ப்படம் தான் வி ரும ன் இ ந்த பட த்தி ல் ந டிகர் ஆர் கே சுரே ஷ் ஒ ரு மு க்கிய க தாப் பாத்தி ரத்தில் நடித் துள்ளா ர் ந டி கர் ஆர்.கே.சுரே ஷ் தற் போது வரை தன் னு டைய மனை வி யை எந் த ஒரு பொது நிக ழ்ச்சி க்கும் அ ழை த்து வந்ததே இ ல் லை என் து தா ன் உண் மை, முக்கி ய மாக நடி கர் ஆர்.கே.சுரே ஷ் த ன்னு டைய நடி ப்பை தா ண்டி மா தவி என் கிற பெண் ணை ரக சிய மாக திரு மண ம் செய் து கொ ண் டதாக கூ றப் பட் டது.

இப் படி பட் ட ஒரு நிலை மையி ல் தா ன் ஆர்.கே.சுரே ஷ் மனை வி மாத வி அக் டோபர் மாத ம் தான் திரு மணமே நடந் தது ஏ ப்ரல் மா தத் தில் குழ ந்தை யே பி ரந்து வுயட் டது, இந் நிலை யில் ஆர்.கே.சுரே ஷின் மனை வி மாத விக்கு , செ ன்னை யில் உ ள்ள பி ரப ல த னி யார் மரு த் துவம னையி ல், குழ ந்தை பிற ந்த தக வ லை பு கை ப்ப டம் வெளி யிட்டு தெரி வித் துள் ளார். தா ய் – குழ ந்தை இ ரு வருமே நல மா க உள் ள தாக வும், த ங்களு டை ய குடு ம் பத் தில் குட் டி தே வதை பிற ந் ததை யும் தெ ரிவித் துள் ளார்.

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *