என்னாது ,, நடிகர் நானி-க்கு இவ்வளவு பெரிய மகனா ?? அட பார்க்க ஹீரோ மாதிரியே இருக்காரே .. இதோ வெளியான புகைப்படம் ..!!

தெ லு ங்கு தி ரை உ ல கை மு ன்ன ணி ஹீ ரோ க்க ளில் ஒ ருவ ரா க வ லம் வ ரு பவ ர் நடி கர் நா னி. இ வ ர் தமி ழில்’ நா ன் ஈ’ ப ட ம் மூ லம் த மிழ் ரசி கர் களை க வர் ந்த வர். இ வரி ன் நிஜ பெ யர் நவீ ன் பா பு க ண்டா. பட த் திற் காக இவ ர் த ன் பெ யரை நா னி என மாற் றி க் கொ ண் டார். த மி ழ், தெ லு ங்கு எ ன ப ல மொ ழிக ளில் ந டித் து ள் ளார்.

2008 இல் வெ ளி யான ‘அட் டா ச ம்மா’ எ ன்ற தெ லு ங்கு ப டம் மூ லம் தி ரை யுல கில் அ றி முக மா னார். இது வரை இவ ர் 15-க்கு ம் மே ற்ப ட்ட படங் க ளில் நடி த் து ள் ளார். தமி ழில் நான் ஈ , ஆ கா கல் யா ணம், வெ ப் பம், நீதா னே பொ ன்வச ந்த ம் போ ன்ற தி ரை ப்பட ங்க ளில் நடித் து ள் ளார்.

இ வர் நடிப் பில் சமீ பத் தில் வெ ளியா ன சி யாம் சி ங் கா ராய் திரை ப்ப டம் ந ல்ல வர வே ற்பு பெ ற் றது. இ த னை தொ டர்ந் து அவ ர் ந டிகை ந ஸ் ரியா உட ன் இ ணை ந்து அ டடே சுந் த ரா எ ன்ற தி ரை ப்ப டத்தி ல் நடி த் துள் ளார். நடி கர் நா னி 2012ல் அ ஞ் ச னா என் ப வரை கா த லித் து தி ரும ணம் செ ய் து கொ ண் டார்.

இவ ர்கள் இ ரு வருக் கு ம் அர் ஜுன் எ ன்ற ஒரு ம க ன் உள் ளார். இ ந் லை யி ல் நே ற்று உலகமே குழ ந் தைக ள் தின த் தை கொ ண் டாடி ம கி ழ்ந் தது. நடி கர் நா னி யும் தன து ம கனு க்கு குழந் தை கள் தி ன அ ன்று பு கைப் படத் தை ப தி வு செ ய் துள் ளார்.

இதோ இணையத்தில் வெளியான புகைப்படம் ..

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Nani (@nameisnani)

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *