என்னாது ,, நடிகை மீனாவுக்கு 2வது திருமணமா ?? மாப்பிள்ளை இந்த பிரபலமா ?? இதோ என்னவென்று நீங்களே பாருங்க .. அதி ர் ச்சி ஆகிடுவீங்க ..!!!

பிர பல முன் னணி நடி கை யான மீ னா தென் னிந் திய தி ரைப் பட நடி கை ஆவா ர். குழ ந்தை நட் சத்திர மாக அறி முக மாகி பி ன்னா ளி ல் அ றிய ப்பெ ற்ற ந டிகை ஆ னார். இவ ரது மு தல் தி ரை ப் ப டம் சிவா ஜி கணே சனின் நெஞ் சங் கள் திரைப் பட மாகும். 90க ளில் இரு ந்து 15 ஆண்டு களு க்கு மேலா க தமி ழ் மற் றும் தெலு ங்குத் திரை யுலக ங்களில் முன் னணி நடி கையாக இட ம்பெற் றுள்ளா ர்.

த மிழ், தெலு ங்கு, கன் னடம், மலை யா ளம் என தெ ன்னி ந்திய மொழி க ள் அனை த்தி லும் நடித் துள் ளார். இவர் கதா நா யகியாக ந டித் து வெ ளியா ன முத் து தி ரை ப்படம், சப் பா னில் வெற் றிகர மாக ஓ டிய தை அடுத் து சப் பான் நாட் டு ரசி கர்க ளையு ம் பெ ற்று ள்ளா ர். மீ னா பெங் க ளூ ரைச் சேர் ந்த மென்பொ ருள் பொ றியா ளரான வி த்யா சாகர் எ ன்ப வரை 2009 சூ லை 12 அ ன்று ஆ ர் ய வை ஸ்ய ச மாஜ் மண்ட பத்தில் திரு ம ணம் செய் தா ர்.

இவர்களி ன் ம கள் நை னிகா த னது 5 வய தில் தெ றி என் ற தி ரைப் படத் தில் நடி கை யாக அறிமு கமா னார்.மீனா வின் க ண வர் வி த்யா சா கர் நு ரை யீ ரல் தொ ற் று கா ரண மா க 2022 சூ ன் 28 அ ன்று கா ல மா னா ர்.இ து ஒரு பக் கம் இரு க்க நடி கை மீனா அவ ரு டைய நீ ண் ட நா ள் நண் பர் ஒரு வரை இர ண் டாவ தாக தி ரும ணம் செய் து கொ ள்ள இருக் கிறார் எ ன்ற த க வல் இ ணை யத் தில் தற் போது வெ ளி யாகி வை ரலா கி வரு கி றது.

பெங்க ளூரு வை ச் சேர்ந் த மரு த் துவ ரும் தொ ழி லதிப ரு மான அ வர் ஏற்க ன வே திரு மண மாகி கட ந்த 2 ஆண் டுக ளு க்கு மு ன்பு விவா க ரத்தா ன வர் என் பது கு றிப் பிட த்த க்கது.அவ ரை த் தான் நடி கை மீனா இர ண் டாவ தாக தி ரும ணம் செ ய்து கொ ள் ள இ ருக் கி றார் என் று ம் அ டுத் த சி ல மா தங் களி ல் இ வரு டைய திரும ணம் குறி த்து அறிவி ப்பு வெ ளியா க வா ய்ப்பு இரு ப்ப தா கவும் தகவ ல் கள் தெ ரிவி க்கி ன்றன.

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *