என்னாது நடிகை மீனா இரண்டாவது திருமணம் செய்ய போகிறாரா ?? வெளியான தகவலை கேட்டு சோ க த் தில் ஆ ழ் ந்த ரசிகர்கள் ..!!

மீ னா 2வது திரு மண ம் செ ய் யப்போ வதாக தக வ ல் பர வி வரு கி ன்றது.த மிழ் சினி மாவி ல் குழந் தை ந ட்ச த்தி ரமாக அறி முக மாகி, 90 களில் த மிழ், தெ லு ங்கு உள் ளி ட்ட தென் னிந் திய மொழி களி ல் முன் ன ணி நடி கை யாக வ லம் வந்த வர் தா ன் மீனா. விஜ ய், அஜித், ரஜி னி, க மல் என் ற பல மு ன்ன ணி நடி கரிக ளு டன் நடி த்து கன வுக் கன்னி யாக இ வர் அ னை வரது மன தையு ம் வென் றார்.

நடிகை மீ னாவி ற்கும், பெங் களூ ரூவை சேர் ந்த கணி ணி பொ றி யாளர் வித்யா சாகருக்கு ம் கட ந்த 2009 ஆம் ஆ ண்டு தி ரும ணம் ந டந் தது. இவ ர்களு க்கு என்ற குழந் தையும் உள் ளது. சமீ பத் தில் க ணவர் வித் யாச கருக்கு கொ ரோ னா தொ ற் றால் பா தி க் கப் பட்டு ம ருத்து வ ம னை யில் சி கிச் சைக் காக சேர் க்கப் பட்டார். நு ரை யீரல் பி ர ச் சி னை ஏற்பட்டது.

இதற்கு சி கிச் சை எ டுத் துக் கொண்டு வ ந்த வித்யா சகர் சி கி ச்சை ப லனி ன் றி உ யி ரி ழ ந் தா ர். 48 வயதே ஆ ன வி த்யா சா கரின் ம ர ண ம் ஒ ட்டு மொ த்த சி னிமா த்துறை யையும் அ தி ர் ச் சி யில் ஆ ழ்த் தியது.இந்நி லை யில் தற்போ து மீ னா 2வது திரு ம ணம் செ ய்ய ப்போ வ தாக தக வல் சமூக வலை த்தளங் களி ல் வே க மா கி ப ர வி வந்தது.

இதற் கு மு ற்றுப் புள் ளி வை க்கும் வ கையி ல் மீ னா தன து கரு த் தை தெரிவி த்து ள்ளார்.அதி ல் அவ ர் கூ றியு ள்ள தா வது,, “இப்போ து என் கவ னம் மு ழு வதும் எ ன் மகளின் வா ழக் கை யிலு ம், ந டிப் பின் மீ து மட் டுமே உள் ளது. இது போ ன்று ஆ தாரம் இ ல் லாமல் தேவை ய ற்ற வத ந்திக ளை பரப் ப வே ண்டாம்” எ னத் தெரி வித்து ள்ளார்.

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *