என்னாது நம்ம நயன்தாராவின் மேக்கப் மேனுக்கு ஒரு நாள் சம்பளம் மட்டும் இவ்வளவா ??இதோ வெளியான தகவலை கேட்டு அ திர் ச் சி யான ரசிகர்கள் ..!!!

நடிகை நயன் தாரா தன து மே க்கப் கலை ஞ்சர்களுக்காக லட்சக் கண க்கில் தயா ரிப்பாளர் களின் ப ணத் தை செல வு செய் கி றார் எ ன்று தயா ரிப் பாளர் ராஜன் கு றம் சாட்டியுள்ளார்.இதுகு றித்து அவர் கூறி யுள்ளதா வது, இப்போ எல்லா நடிக ர்களும் பாடிகாட் வைத்திரு க்கிறார்கள், பட ப்பிடி ப்பில் அவர்க ளுக்கு என்ன பாடி கார்டு தே வை உள் ளது.

அ தே போ ல ந டிகை நய ன் தாரா, ஆ ண்ட் ரியா முதற் கொண்டு சி ல நடி கை கள் மேக் கப், சி கை அ லங் காரம் என 5,6 உதவி யாளர் களை விமா ன த்தில் வ ர வைத்து க்கொ ள்கிறார் கள்.அவ ர்களு க்கு சம்ப ளம் தயாரிப் பாளர்க ள்தான் தர ணும் .ஏன் இங் கு யா ரும் உத வியா ளர்கள் இல் யா? அ வர் கள் த லை முடி என் ன தங்க த்துலயா இ ருக்கு.

அவ ங்க ளுக்கு ஒரு நாள் செ லவு ஒரு லட் சம் என்கி றார் கள். 50 நாட் கள் பட ப்பி டிப்பு என்றால் 50 லட்சம் ரூ பாய் அ துக்கே போ விடும்.இது யா ரையும் கு றை சொல் வதற் காக அல்ல தயாரி ப் பாளர்கள் இது போன்ற செ லவுக ளை மிச்சப் படு தினாலே நஷ்ட த்தி லிருந்து ஓர ளவிற்கு தப்பி க்க லாம் எ ன்று ரா ஜன் தெரிவி த்து ள்ளார்.

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You missed