பிர பல நடி கை ந யன் தா ரா தெ ன்னி ந் திய த் தி ரை ப்ப ட நடி கை ஆவா ர்.2003 ஆ ம் ஆ ண் டு மன சின கா ரே எ ன்ற மலை யாள மொ ழித் தி ரை ப் படம் மூ லம் திரை ப்பட த்து றை க்கு அறி மு கமான நய ன்தா ரா, 2005 ஆம் ஆண் டு ஐ யா தி ரை ப்பட த்தி ன் மூ லம் தமி ழ்த் திரை ப்பட த் துறை க்கு அறி முகம் ஆ னார். இ வர் பெண் களை மை ய மாகக் கொண் டிரு க்கு ம் கதை க ளைத் தேர் ந்தெடு த்து நடி த் துக் கொ ண்டி ருக் கிறார்.

இத னால் இவ ர் தமி ழ் சி னி மா வில் 2010 களி ல் தொ டங்கி இ ன்று வ ரை பெ ண் சூ ப்பர் ஸ்டா ர் எ ன்று க ருத ப்ப டுகி றார்.ந டிகை நய ன்தா ரா த மிழ் சினி மா வின் உ ச்ச நட் சத்தி ரமாக வி ளங்கு பவர், இ வரு க்கு நடிகர் களுக் கு இ ணை யான ரசி க ர்கள் வட் டம் காண ப்படு கிற து.இ வருக் கு தற் போது திரு ம ணம் ஆகி இரு பிள் ளை கள் உள் ள னர்.

நடி கை ந ய ன்தாரா சில நடி கர்க ளு டன் காத ல் உற வில் இ ருந் த தாக கி சு கி சுக் கப் ப டுகி றது. அப் படி க டந் த 2014ஆம் ஆண் டு பிர பல வாரிசு ந டி கருடன் கா த ல் உ றவி ல் இருந் தா ராம்.ஆ னால், தி டீ ரென இருவ ருக் கும் இடை யே ஏ ற்ப ட்ட பி ரச் ச னை யால் அந்த நடி கர் தற் கொ லை செ ய்து கொ ள்ள தூக்க மா த்தி ரை யை சா ப் பிட் டுவி ட்டா ராம்.இத ன்பி ன் அவ ரை மரு த் து வம னை யில் அ னு மதி செ ய்து காப் பா ற் றினா ர்க ள் எ ன தக வல் கூறப்படுகிறது.

இ தன் பின் தற் போ து த னது ம னை வி ம ற்று ம் இ ரு பி ள்ளை களு டன் நல மாக வா ழ் ந்து வருகி றா ர் அந் த நடி கர்.

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *