என்னாது .. பசங்க பட சிறுவனுக்கு திருமணமா ?? அதுவும் 4 வயது மூத்த நடிகையா !! இதோ வெளியான ஜோடியின் புகைப்படம் ..!!

க ட ந்த 20 09ம் ஆண் டு பா ண்டி ராஜ் இய க்க த்தில் உரு வான ப டம் பச ங்க. 6ம் வகு ப்பு படி க்கு ம் மா ண வர்க ளை மை ய மாக கொ ண்டு உரு வாக் கப் பட்ட இ ந்த ப டத் திற் கு அதி க மாக வர வே ற்பு இருந் தது.பல வி ருது க ளை யும் வெ ன்றது, இ ந்த பட த்தி ல் முக் கிய மான கதா பாத் திர த்தி ல் நடி த்த வர் கி ஷோர்.

தற் போ து வள ர்ந் து பெ ரிய பை ய னான கி ஷோ ர், விரை வில் கா த லி யை கர ம்பிடிக் கவு ள்ள தாக பதி விட் டுள் ளார்.பச ங்க பட சிறு வ னு க்கு திரு ம ணமா ம்! அது வும் இ ந்த நடி கை தா னா?கி ஷோ ரும், சி ன்ன த்திரை ந டி கையா ன ப்ரீத்தி கு மாரும் காத லிப் பதாக அறி வித் துள் ளனர்.அதில் , இனி ய பிற ந்தநாள் வாழ் த் துக்கள்

அச் சோ மா, உன் னை திரு ம ணம் செ ய்து கொள் வத ற்காக கா த்தி ருக்கி றே ன்.அடு த்த ஆ ண்டு நிச் சயம் க ண வன்- மனை வி யாக பி றந்த நாள் உட் பட எ ல்லா நிக ழ்வு களை யும் கொண் டா டு வோம், லவ் யூ என பதி விட் டு ள்ளா ர்.இந் த பதி வை பா ர் த் த ர சிகர் கள் பல ரும் அ வர் க ளுக்கு வாழ் த்துக ளை தெரி வி த்து வரு கின் றன ர்.

ஆ பிஸ் தொ டரி ன் மூ லம் சி ன் னத் திரை க்கு அறி முக மா ன ப்ரீ த்தி குமா ர் ல ட்சு மி கல் யா ணம், வ ள்ளி, வா ன த் தை போ ல போ ன் ற தொ டர் களில் நடி த் துள் ளது குறி ப் பி டத் தக் கது.

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *