என்னாது ,, பிக்பாஸ் நடிகைக்கும் நடிகர் சிம்புவுக்கும் திருமணமா ?? இதோ வெளியான வீடியோவை பார்த்து அ திர் ச் சியான ரசிகர்கள் ..!!!

தமி ழ் சி னி மாவி ல் முன் னணி ஹீ ரோவா க இரு ப் பவர் சில ம் பரச ன். இ வர் ந டிப் பில் கடை சி யாக வெந் து த ணி ந்தது கா டு தி ரை ப் படம் வெ ளிவ ந்து மாபெ ரும் அளவி ல் வெ ற்றிய டை ந்துள் ளது.இ தை தொ டர் ந்து அடு த்த தாக ப த்து த ல பட த்தி ல் நடித் துள் ளா ர். இப் ப டத் தின் பட ப் பி டி ப்பு முடி ந்து பி ன் ன ணி ப ணி கள் ந டை பெ ற்று வ ரு கின் ற ன.

வி ஜ ய் தொ லை க்கா ட் சி யில் பிர ப ல மா ன நி கழ் ச் சி க ளி ல் று ‘Oo Solriya Oo Oohm Solriya’.இ தி ல் இந் த வா ர ம் பி க் பாஸ் நி கழ் ச் சியி ல் ப ங் கே ற் ற நடி கை க ள் ஐஸ் வர் யா தத் தா, சா க்ஷி அ கர் வா ல் ம ற் று ம் அனி தா சம் பத் உள் ளி ட் டோ ர் க லந் து கொ ண் டு ள் ள னர்.

இந் த நிக ழ் ச்சி யில் ‘உங் க ளை பற் றி நீ ங் கள் கேள் விப்ப ட்ட மிக வு ம் ந கை ச்சுவை யான செ ய்தி எ ன் ன’ என் று இ ந்த மூ வரி டமு ம் தொ குப் பாளி னி பி ரி ய ங்கா கேட் டார்.இத ற் க்கு ப தில ளி த்த ஐ ஸ் வர் யா தத் தா ‘என க்கு ம் ந டி கர் சிம் புவு க்கு ம் தி ரும ண ம் எ ன்று செ ய் தி வ ந் தது’ எ ன கூ றி னார்.

அ வ ரை தொ டர் ந்து சா க்ஷி அக ர்வா ல், ‘நா ன் தா ன் கி ரி கெ ட் வீர ர் வி ரா ட் கோ லியி ன் முத ல் G ir l Friend என் று செ ய்தி வெ ளிவ ந்த து’ எ ன் று கூ றி னார். இ ந்த ப் ரோ மோ வீடி யோ தற் போ து வை ர லா கி வ ரு ற து.

இதோ இ ணைய த்தில் வெ ளியா ன அ ந்த வீ டி யோ..

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *