என்னாது பிரபல தொகுப்பாளினி திவ்யதர்ஷினுக்கு 2-வது திருமணம் உறுதியா ?? மாப்பிளை இந்த தொழிலதிபரா ?? இதோ யாரென்று நீங்களே பாருங்க ..!!

தமிழ் சின்ன த்தி ரையில் தொகு ப்பா ளினிகள் எ ன்று நினை த்தாலே முத லில் நி பகம் வருவது திவ் யதர் ஷினி தான். கிட் டத் தட்ட 20 வரு டங்க ளுக்கு மே லாக தொகுப் பாளி னியாக கல க்கி வருகி றார்.வி ஜய் தொ க்காட்சி யில் தா ன் அ திக நிக ழ்ச்சி களை தொகு த்து வழ ங்கியு ள் ளார், புத் தம் பு திய நி கழ்ச் சிகள் பல வும் அவ ர் நட த்தி அதி ல் வெற் றியும் கண் டுள்ளார்.

இப் போது தான் த னது கா லில் ஏற்ப ட்ட பிரச் ச னையா ல் எந்த நிக ழ்ச் சியையு ம் ந டத்தா மல் உள் ளா ர்.அ ண்மை யில் கனெ க்ட் படத் திற் காக நடி கை நய ன்தாரா ஸ் பெஷல் பேட்டி எடு த்திரு ந்தார்.

தொகுப் பாளி னியும், நடி கை யு மான டிடிக்கு ஸ்ரீ காந்த் என் பவ ருடன் திரு மணம் நடை பெற்று வி வாக ரத்தும் ந டந்தது அனை வரு க்கும் தெரி ந்தது தான். த ற் போது த னியாக தனது அம் மா வுடன் வசி த்து வ ரும் டிடி க்கு ம றும ணம் என கூற ப்படு கிறது.

கேர ளா வை சேர் ந்த தொழி ல திபர் ஒ ரு வரை அ வர் மறு மணம் செய்ய இ ரு ப்பதாக தெரி விக் கின்ற னர், ஆ னால் அதிகா ரப் பூர்வ மாக எந் த தகவ லும் இல் லை.

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *