எ ன் னா து,, மு க த் தி ல் ர த் தத் து ட ன் மீ ண் ம் நடிகை யா ஷிகா .. அ ப் ப டி எ ன் ன தா ன் ஆ னா து .. இ தோ வெ ளி யா ன பு கை ப் ப ட த் தை பே ரதி ர்ச் சி யா ன ர சி க ர் கள் ..!! பி ரப ல சீ ரிய ல் நடி கை யாசிகா ஆனந்த் என் பவர் இ ந்தி ய தி ரை ப்பட நடி கை யும், பஞ்சாப் மா டல் அ ழ கியும் ஆ வா ர். இவ ர் து ருவ ங் கள் ப தினா று தி ரை ப்ப டம் மூ லம் அ றி ய ப்ப ட்டா ர். வி ஜ ய் தொ லை க்கா ட்சி யி ல் 2018ல் பிக் பாஸ் த மிழ் 2 எ ன் ற நிக ழ்ச் சியில் ப ங் கே ற்றார்.இ ரு ட்டு அ றை யி ல் மு ர ட் டு கு த் து ப த் தி ன் மூ ல ம் த மி ழி ல்

கதா நா யகி யாக அ றிமுக மா கிய வர் நடிகை யாஷிகா ஆனந்த். இப்ப டத் தினை தொ டர்ந்து பிக் பாஸ் 3 சீச னில் க லந் து கொ ண்டு ரசி கர் க ளை த ன் பக் க ம் ஈ ர் த் தார்.அ தன்பி ன் ஒ ருசி ல பட ங் க ளில் நடித் து வ ந்த யா ஷிகா கட ந்த ஆ ண்டு இர வு பா ர்ட்டி முடி த்து விட்டு கா ரில் வீ டு திரு ம் பிய போ து கா ர் விப த்து க்கு ள்ளா கியது. விப த் தி ல் தோழியை இ ழந் த யாஷி கா ப டுமோ சமான காய ங்க ளுடன் உ யி ர் தப்பினார்.

4 மாதம் படுத்த படு க் கை யில் சி கி ச்சை பெ ற்று தற் போது மீ ண்டும் ப ழை ய நிலைக்கு வந்தார். மீ ண் டும் த ன் னு டைய கி ளா மர் போ ட் டோ ஷூட் லுக் என் று ர சி க ர்க ளை வா ய் ப்பி ளக்க வை த்து வரு கி றார்.இ ந்நி லை யில் மு த்தி ல் காய ங் களுடன் கூ டிய ர த் த த் து டன் ஒ ரு வீ டி யோ வை வெளியிட்டு ஷா க் கொடுத்துள்ளார். ஆனால் இது பட ப்பிடி ப்பிற்காக பெயிண்ட் என்று கரு த்துக் களை கூறி வருகிறார்கள்.

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *