என்னாது யோகி பாபுவின் அண்ணன் இந்த பிரபலமா ?? இதோ புகைப்படத்தை பார்த்து அ திர் ச்சி யான ரசிகர்கள் ..!!!

தமிழ் சினி மா வில் காமெ டிய னா கவும் ம ற்று ம் ஹீ ரோ வாக வும் வ லம் வரு பவர் நடி கர் யோ கி பாபு. இ வர் ஜூ னியர் ஆ ர்டிஸ் டாக சில சில டிவி ஷோ க்கள் மற் றும் பட ங் களி ல் நடி த்தி ருந் தார். அ தன் பின் னர் யோ கி பா பு யாமி ருக் க பய மே, ரெ மோ, மா ன் கரா த்தே போ ன்ற பட ங்களில் ந டித்து த னெ க்கென ர சிகர் கூ ட்ட த்தை உரு வாக்கி னார்.

யோகி பாபு ஹீ ரோ வாக ந டித்து 2021-ம் ஆண் டு மண்டே லா திரை ப்படம் அ னை த்து தரப்பு மக்க ளாலும் கொ ண்டா டப்ப ட்டது. இத ன் பி றகு பல படங் களி ல் ஹீ ரோ வாக வும் கமிட் ஆகி யுள் ளார். மே லும் இ வர் ஜெ யி லர், ஜவா ன் போ ன் ற முன்ன ணி ஹீரோ க்கள் படங் களில் தற் போது நடி த்து வரு கிறார்.

யோகி பா பு விற்கு மொ த்த ம் நா ன்கு சகோ தர ர்கள் மற் றும் ஒரு ச கோ திரி இருகி றா ர்க ள். இதி ல் இரண் டா வ தாக பிறந் தவர் தான் யோகி ரா ஜா இ வர் தற் போ து ஆ ரணியில் வசி த்து வரு கி றார்.யோ கி ரா ஜா திரு ம ணம் செ ய்து கொ ள் ளாமல் சா மியா ராக மாறிவி ட்டா ராம். தற் போ து அவ ரின் புகை ப்ப டம் இணை யத்தி ல் வைர லா கி வ ருகி றது.

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *