என்னாது ,, ரகசியமாக முன்னணி நடிகையை கல்யாணம் செய்து கொண் டாரா தேவி ஸ்ரீ பிரசாத் ?? இதோ அந்த நடிகையே சொன்ன தகவலை கேட்டு ஷா க் கான ரசிகர்கள் ..!!

பொ துவாக சி னிமாவி ல் கதை எந்த அள வுக்கு முக் கியமோ, அதே அளவி ற்கு அந்த திரை ப்பட த்தில் வரும் இ சையும் மு க்கிய மாக கருத ப்படுகி ன்றது. ஒரு சில திரைப்ப டத்தில் வரும் இசை க்கா கவே திரை ப்பட ங்கள் ஓ டியதும் இருக் கின்றது. அந்த வகையை சி னிமாவில் ஏரா ளமான இசைய மைப்பா ளர்கள் இருந்து வருகின் றார்கள். அந்த வகையில் தெ ன்னி ந்தியாவி ல்

முன்னணி இசைய மைப்பா ளராக இருந்து வருபவர் தான் தேவி ஸ்ரீ பிரசாத் என்பவர். மேலும், இவரது இ சையில் வெ ளிவந்த பல திரை ப்பட ங்கள் சூப்பர் ஹி ட் படமாக அமை ந்துள் ளது என்பது குறி ப்பிடத்த க்கது. இப்படி ஒரு நிலையில் இயக்குனர் சிவா இயக்க த்தில் நடிகர் சூர்யா நடி ப்பில் உ ருவாக இருக்கும் திரை ப்பட த்தில் தேவி ஸ்ரீ பிரசாந்த் இசைய மைக்கி ன்றார்.

இவருக்கு தற்பொழுது 43 வ யது ஆகி ன்றது. ஆனால், இதுவரை இவர் தி ரும ணம் செ ய்து கொ ள்ளாம ல் இருந்து வருகி ன்றார். அந்த வகையில் சமீப த்தில் இவர் பிரபல தெலு ங்கு நடிகை பூ ஜிதா பொ ன்னாடா என்ற நடிகை ர கசி யமாக தி ரும ணம் செய்து கொ ண்டதா க பல தகவ ல்கள் இணைய த்தில் வெளி யாகி உள்ளது. அதனை மு ற்றிலு மாக மறு த்துள் ளார்

நடிகை பூ ஜிதா பொ ன்னாடா. அந்த வகையில் இவரும் சில கே ள்விக ள் கே ட்டு பொழுது நான் யா ரையு ம் காத லிக் கவி ல்லை நான் ர கசி ய தி ரும ணமும் செய்து கொ ள்ளவில் லை இது அனைத்தும் பொ ய் யா ன தகவல் என கூறியுள்ளார். இது மட் டுமல் லாமல் இது போன்ற த வறா ன தகவ ல்களை யார் சொல்கி ன்றார் தெரியவி ல்லை என்று வரு த்தத்துட ன் சமீப த்தில் அளி த்த பேட்டியில் கூறியு ள்ளார்…

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *