என்னாது ,, விஜய் டிவி பிரபலம் அ திர டி யாக கை து செய்யப்பட்டாரா ?? அட இந்த காமெடி நடிகரா என்று அ தி ர் ச்சி யான ரசிகர்கள் ..!!!

வி ஜ ய் டி யி ல் பி ரபல மா ன ‘சிரி ச்சா போ ச்சு’ நிக ழ்ச் சி மூ லம் பிர பல மான வர் நா ஞ்சில் விஜயன். இவ ர் சமீப த்தில் ந டிகை வ னிதா வின் மூ ன்றா வது தி ரும ணம் குறி த்து ச ர்ச் சை யான க ரு த்துக ளை வெ ளியி ட்டு வந் தா ர். இவ ரு டன் சே ர்ந்து டி க் டாக் மூல ம் பிர பல மா ன சூர் யா தே வியும் அ வதூ றாக பே சி னார்.

கட ந்த 2020ம் ஆண் டு டிக் டாக் பிரப லம் சூர் யா தே வி என் வ ரை அவ தூ றாக பே சி தா க்கி இருந் ததா க நாஞ் சில் விஜய னு க்கு எ திரா க செ ன்னை போ ரூர் வள சர வாக் கம் கா வ ல் நி லை ய த்தில் பு கா ர் அ ளிக் கப்ப ட்ட து. இந்த பு கா ரி ன் பே ரி ல் அ தி கா ரிக ள் வி சா ர ணை நட த்தி வ ந்த னர்.

இ ந்த நி லை யில், து ணை ந டிக ர் நா ஞ் சில் வி ஜ ய ன் வள ச ர வா க்கம் கா வல் து றை யின ரால் கை து செ ய்ய ப்ப ட்டு ள் ளா ர். அ வ ரு க் கு எ தி ரா க சூ ர் யா தே வி கொ டு த் த புகா ரி ன் பே ரி ல் நா ஞ் சி ல் வி ஜய ன் கை து செய் ய ப்ப ட்டு இ ருக் கி றார். இ ந்த சம்பவம் அவ ரி ன் ரசி க ர்க ளி டை யே அ திர் ச் சி யை ஏ ற்ப டுத் தியுள்ளது.

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You missed