என்னாது ,, 3-வது திருமணம் செய்யும் டிக்டாக் சுமதி செய்யபோகிறாரா ??மாப்பிளை இவரா ?? வெளியான தகவலை கேட்டு உச்சக்கட்ட கோ பத்தில் ரசிகர்கள் ..!!

டிக்டா க் இந்தி யாவில் த டை செய்யப்படு வதற்கு முன் தமி ழ்நாட் டில் சா தாரண மக்க ளும் தங்கள து திற மைகளை க் கா ட்டி பிரப லமா னார் கள். அதி ல் முக் கியமா ன கா தல் ஜோ டி உத யா ம ற்றும் சு மதி. இவ ர்கள் இ ரு வருக் கென்று தனி யே ரசிக ர்கள் பட் டா ளம் இரு ந்த து. இரு வரும் சேர் ந்து செ ய்யு ம் டிக் டாக் வீடி யோ விற் காக தவ மா ய் தவமி ருப் பார்கள்.

இவ ர்கள் பேம ஸா க இ ருந்த ச மயம் டி க் டாக் த டை செய் யப்ப டது. இரு ப் பினும் இ ருவ ரும் இன்ஸ் டாகி ராம் மற் றும் யூ டியூ ப் பில் தொ டர் ந்து வீடி யோ வெ ளியி ட் டனர். இ வர்க ளு டைய ர சிக ர் கள் அங்கு செ ன் றும் பா லோ செ ய் தனர். யூ டியூ ப் பில் 2 லட் சத்து 50 ஆ யி ரம் பா லோவர் ஸ்க ளும் இ ன்ஸ்டா வில் 1 லட் சம் பா லோ வர் ஸ்களும் இரு ந்த னர்.

இச் சூழ லில் இந் தாண் டின் தொடக் கத் தில் ஒ ரு வி ப த் தில் சி க் கிக் கொ ண் டார். ப ல த் த கா யமடை ந் த உதயா ம ரு த் து வ ம னை யில் அ னும தி க்க ப்பட் டார். அதி கமா க செ ல வா கும் எ ன் று ம ரு த் து வமனை நிர் வா கம் சொ ல்லி வி ட்ட தால் தன து ரசி கர் களி டம் உத வி கோ ரினா ர் சு ம தி. அவர் களு க் கு உத வி செ ய்ய ஏரா ளமா ன ர சிக ர் கள் மு ன் வந் த னர்.இ தை மேற் கொ ண்ட போ தி லும் உதயா பி ப்ர வரி மா ம் ப ரி தா ப மா க உ யி ரி ழ ந் தா ர். உ த யா வு க்கும் சும திக் கும் கு ழந் தை ஒன் று உ ள் ளது. இச் சூழ லில் க ட ந்த மூ ன்று மா தங்க ளாக த னது அத் தை யுடன் (உதயாவின் தா யார்) வா ழ் ந்து வந் தார். இ தை ய டு த்து சு மதி க்கு மறும ண ம் செ ய்து வைக் க அத் தை மு டிவு செ ய் தி ருந்தா ர்.

ஆர ம்பத்தில் தயங் கிய சு மதி த னது குழ ந்தை யின் எதிர் கா லம் கருதி யும் த னக் கும் வா ழ் க் கை து ணை தே வை ன் பதை உ ண ர்ந் து அத் தை யின் மு டிவு க்கு சம் ம தம் தெ ரிவி த் துள் ளா ர். குறி ப் பாக சும தி யின் பெ ற்றோ ர் அ வ் வள வாக கண் டுகொ ள் ளவி ல் லை எ ன தெ ரி கிற து. இத னால் தா ன் அவரது அ த் தை இம் முடிவு க்கு வந் தி ருந்த னர்.ஒ ரு மா த த்தி ற்கு மு ன் அ வரு க்கு இர ண் டாவது திரு மண ம், செய் தி ரு தனர்… அ தற்கு ப ல பே ர் எ தி ர் ப் பு ம், ஆ தர வும் தெ ரி வி த்திரு ந் தனர்.

மீண் டும் என் னா ல் உத யா-வை ம ற க்க முடியவி ல் லை… அத னால் அ ன்பு-வும் நா ம், பிரி கி றோம்.. என வீடி யோ வை வெ ளி யி ட்டார்.இ ந்த நி லை யில் தற் போது அவ ரது நீ ண்ட நா ள் ந ண்பர் ஒருவ ரை மூன் றா வ தாக திரு மணம் செ ய் யப்போ வதா க தக வ ல்கள் வெ ளி ந்து ள் ன.இ து தெ ரி ந்த ரசி க ர்க ள் இ துக் கு த் தான் அ ந்த கல் யா ணத் தை விட் டுப் போ னி ன்களை எ ன கடி ந்து வ ருகி ன் றனர்.ஆ னால் உ ண்மை யிலே யே அ வர் முன் றா வது தி ரும ணம் செய்யப் போகிறா ர் எ ன்ப து வி ரை வில் தெரி ய வரும்.

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *