என்னாது .. 62 வயதில் முன்னணி நடிகையை 4ம் திருமணம் செய்யும் பிரபல நடிகர் !! இதோ முத்த வீடியோவுடன் வெளியிட்டதை நீங்களே பாருங்க ..!!

ப டங் க ளில் அம் மா கேர க்ட ர் களில் அ தி கம் நடி த் து வரு ப வர் ப வி த்ரா லோ கே ஷ். அ வ ர் த ற் போ து நடிக ர் நரே ஷை தி ரு ம ணம் செ ய்து கொ ள் ள இரு க் கிறா ர்.பவி த்ரா வு க்கு ஏ ற்க னவே இரண்டு முறை வி வா க ர த் து ஆ கி இ ரு ப்பது கு றி ப்பிட த்த க்க து. தற் போ து ந ரே ஷை மூ ன் றா ம் கண வ ராக அவர் க ரம் பிடி க்க இரு க் கி றார்.

62 வய தில் நடி கையை 4ம் திரு ம ணம் செய் யும் பி ரபல ந டி கர்! முத் த வீடி யோ வுடன் அ றிவி ப்பு | Naresh And Pavitra Lokesh Announce Marriageநரேஷுக்கு ஏ ற்க னவே 3 மு றை தி ரு மண மாகி வி வா க ர த் து ஆகி இ ரு க் கி றது. இ வர் ப வி த்ரா உ ட ன் ஹோ ட்ட லி ல் இ ருப் ப தை கண் டுபி டி த்து மு ன் னா ள் ம னை வி அவ ரை செரு ப் பால் அடி க்க வந்த வீ டி யோ மு ன்பு வை ர லா ன து கு றிப் பிட த்த க்க து.

தற் போ து ந ரே ஷ் மற் றும் ப வி த்ரா இ ரு வ ரும் லி வ் இன் ரிலே ஷ ன்ஷி ப்பில் இரு க்கு ம் நி லை யில் த ற்போ து வி ரை வில் திரு ம ணம் செ ய்ய இருப் ப தாக மு த்த வீ டியோ வெ ளி யிட் டு அறி வி த்து இரு க் கின்ற ன ர். நரே ஷ் தெ லு ங் கு ஹீ ரோ மஹேஷ் பா பு வின் உற வி னர் என் பது கு றி ப் பிட த் தக் க து.

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *