என் வாழ்க்கையில் சந்தோஷம், நிம்மதி 10% கூட பார்த்தது இல்லை !! தி டீ ரென்று பிரபல மேடையில் கண்க லங்கிய ரஜினி !! வெளியான வீடியோவை நீங்களே பாருங்க ..!!

இன்று த மிழ் சி னிமா உ லகில் சூப்பர் ஸ்டாராக நிக ழ்ந் து வருபவர் தான் நடிகர் ரஜினிகாந்த். இவர் ஆர ம்ப காலக ட்டத்தி ல் வி ல் ல ன் கதாபா த்திரத் தில் நடித்த அதன் பிறகு இன்று கதாநா யகனா க ம க்கள் ம த்தியில் ஒரு இட த்தை பிடி த்துள் ளார். அதுவும் 16 வயதி னிலே என்ற திரை ப்பட த்தில் உ லகநா யகன் கம ல்ஹாச னுக்கு வி ல்ல னா க ப ரட் டை என்ற கதாபா த்திர த்தில்

நடிகர் ரஜினி நடித்தி ருப்பார். அந்த திரை ப்பட த்தில் அவரது நடிப்பு அவ்வளவு வெ ளியில் யா ராலும் ம றந் து விட மு டியாது. சமீப த்தில் சென்னை நு ங்கம்பா க்கத்தில் நடைபெ ற்ற கி ரியா யோ கா நிகழ் ச்சியி ல் நடிகர் ரஜினி நேற்று கலந்து கொ ண்டுள் ளார். அப்பொழுது தமி ழாக்கம் செ ய்யப்ப ட்ட

யோக தா சத்ச ங்க நூலை வெளி யிட்டா ர். அப்பொழுது நிக ழ்ச்சி யில் பேசி முடி ரஜினி யோகா நிக ழ்ச்சி க்கு இவ்வளவு பெ ரிய கூ ட்டத் தை நான் எதிர்பார் க்கவி ல்லை. நான் எத்த னையோ திரை ப்பட ங்கள் நடி த்திரு ந்தாலும் எனக்கு ஆ த் ம தி ருப் திகொடு த்தது ராகவேந்திரா மற்றும்

பாபா பட ங்கள் தான். இந்த இருப டங்கள் வந்த பிறகுதான் அனைவ ருக்கும் இவள் இருவ ரையும் தெ ரிய வந்தது. எனக்கு மிகவும் ச ந்தோச மாக வி ஷயம் என்றால் என்னுடைய இரு ரசிக ர்கள் ச ன்னியா சியாக மாறியு ள்ளா ர்கள். ஆனால், நான் இன்னும் நடிக ராகவே இருக்கி ன்றேன். வாழ் க்கையி ல் ப ணம், பு கழும், பே ர் எல்லாவ ற்றையும் கடந்து நி ம்மதியா க

இருக்க வேண்டும். என் வா ழ்க்கை யில் நான் அனைத்து மு க்கியத் திற்கும் சென் றுவிட் டேன். ஆனால், சி த்தர்க ளிடம் உள்ள நி ம்ம தி மற்றும் சந்தோசம் மட்டும் என் வா ழ்வி ல் 10 ச தவீத ம் கூட இதுவரை கிடை க்கவி ல்லை என்று க ண்கலங் கிபடி நடிகர் ரஜினி பேசிய வீடியோ பதிவு தான் தற்பொழுது வைர ளாகி வருகி ன்றது…

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published.