ஒரு காலத்தில் தமிழ் சினிமாவில் கொடி கட்டிப் பறந்த நடிகை-க்கு இப்படி ஒரு நிலை மையா ?? ஒருவேளை சோற் றுக்கு பிச் சை எடுக்கும் அந்த நடிகை யார் என்று நீங்களே பாருங்கள் ..!! த மிழ் சினி மாவில் பிரப ல நடி கையாக வ லம் வந் த நடிகை யின் தற்போ தைய நி லை அனை வரை யும் சோக த்தில் ஆழ்த்தியு ள்ளது.

தமி ழ் சினி மாவில் 90’ஸ்க ளில் கொடி கட்டி பறந்த நடி கைகள் பலர் தற் போது ஆள் அ டையா ளம் தெரியா மல் மாறியு ள்ள னர். அந்த வகை யில் வ ள்ளி திரு ம ணம் திரை ப்படத்தி ல் முன்ன ணி நடி கையாக நடித்த வர் மாரிக் கன்னு.

இ வரி ன் நடி ப்பு மக்க ளை கவ ர்ந்த தோடு ஜ னாதி தி கையா ல் சி ந்த நடி கை எ ன்று வி ருது பெ ற்றார். அதே சம யத் தில் சினி மா வை தவி ர்த்து நாடக ங் ளில் நடித் தும் மக் கள் மத் தி யில் மிக பி ரப ல மாக இருந் தவர்.

இவ ர் வள் ளி திரு மணம், தி ருவிளை யாடல் போ ன்ற பல கதை களில் நடித் து இரு க்கிறார். அதும ட்டுமில் லாமல் இவ ருடைய நடி ப்பை பா ர்ப்ப தற்கே மக் கள் கூட்டம் தி ரண்டு வரு வார் களாம். இப்படி சந்தோஷமாக வாழ்ந் து வந் த ந டிகை மா ரிக்க ண்ணு தற் போது ரோட் டில் அனா தையாக ஆத ரவு இன்றி வா ழ்ந்து வருகிறார்.

ம னநிலை சரியில் லை என் றாலும் யாரு க்கும் எந்தவித தொ ந்தரவும் கொ டுக்க மாட்டார் என் று கூறி யிருந்தனர். ஜனா திபதி கை யில் வி ரு து வா ங்கிய நடி கை ரோ ட்டில் வ சித்து வரு வது சோ சிய ல் மீடியா வில் வைர லாக பேசப் பட்டு வரு கிறது.

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *