கணவரை இ ழந் த மீனாவின் மாமனார் யாரென்று தெரியுமா ?? இதோ புகைப்படத்தை பார்த்து அட இவரா என்று அ தி ர்ச் சியான ரசிகர்கள் ..!!

தமிழ் சினி மா வில் 90களி ல் பல ரில் உள்ள ங் களை யும் கவ ர்ந்து த னது நடி ப் பால் தனக்கெ ன ஒரு ரசி கர் பட் டாள த்தை கொண்டு மு ன்னணி நடி கை யாக வ லம் வந் தவர் நடி கை மீனா. இவ ர் இறு தியா க ர ஜினி ந டிப் பில் வெ ளியா கி இரு ந்த ‘அ ண்ணா த்த’ தி ரை ப்படத் ல் முக் கி ய கதா பாத் தி ரத்தில் நடி த்தி ரு ந்தார்.

தற்போது அவர் கதாபாத்திரங்களுக்கு முக்கியத்துவம் உள்ள திரைப்படங்களை தேர்ந்தெடுத்து நடித்து வருகிறார். இவர் வித்யாசாகர் என்ற தொழிலதிபரை திருமணம் செய்து கொண்டார். பத்து வருடங்களுக்கு மேல் மகிழ்ச்சியாக வாழ்ந்து வந்த இவர்களுக்கு மகள் ஒருவர் உள்ளார்.இந்நிலையில் கடந்த ஜூன் எட்டாம் தேதி மீனாவின் கணவர்

வித் யாசா கர் நுரை யீரலி ல் ஏற் பட்ட கோ ளா று கா ர ண மாக தி டீ ரெ ன உ யி ரி ழ ந் தா ர். அவரின் ம ர ண ம் தி ரையு லகி னர் மற் றும் ரசி கர் க ள் மத் தி யில் பே ர தி ர் சியை ஏற் படு த்தியது. தனது கணவ ர் இற ந்த துக் கத் திலிருந் து த பொ ழு து தா ன் நடிகை மீனா மீண்டு வந்து கொண்டுள்ளார்.இவ ரை இ ந்த துக் கத்தில் இ ருந் து மீ ட்டுக் கொ ண் டு வர

இ வ ர து தோ ழி க ள் ப ல வா று முய ற்சி செ து வ ரு கி ன்ற னர். ந டி கை மீ னா வின் பி ற ந்த நா ளை கூட ச மீ ப த் தில் சி றப் பாக கொ ண்டா டி னர். இ ந் த து ய ர த் தில் இ ரு ந் து தற் போ து தா ன் சி றி து சி றி தா க மீ ண் டு வ ரு கி றா ர் மீ னா.த ற் பொ ழு து இவ ர் ச மூ க வ லை த் த ளங் க ளில் ஆ க் டி வா க இ ரு க்கி றா ர். பு கை ப் ப ட ங் களை யு ம், வீ டி யோ க் க ளை யும் வெ ளி யி ட்டு வ ரு கி றார்.

இதை பா ர் த் து ர சி க ர் க ள் ‘தா ங் கள் இ து போ ல் எ ப்பொ ழுது ம் சி ரி த் துக் கொ ண்டு, ச ந் தோ ஷ மாக இரு க்க வேண் டும்’ எ ன்று கமெ ண் ட் செ ய் து வரு கின் றன ர்.இந் நி லை யில் நடி கை மீ னா வின் மா ம னா ர் அ தா வது வி த் யா சா க ரின் அப் பா பு கை ப் பட ம் இ ணை ய த்தி ல் வெ ளி யா கி வை ர லா கி வரு கி றது.

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published.