கமலுடன் ஏற்பட்ட ச ண் டையால் பா தியி லேயே படத்தை விட்டு வி லகிய நடிகை .. கமலை தி ட்டி தீ ர்த்த நடிகை .. இவங்களுக்குள் இப்படி ஒரு பிர ச்சனை யா ஷா க்கான ரசிகர்கள் ..!!

கமல்ஹாசன் ஒரு இந்திய நடிகர், திரைப்பட தயாரிப்பாளர், பின்னணி பாடகர், தொலைக்காட்சி தொகுப்பாளர் மற்றும் அரசியல்வாதி ஆவார், அவர் முக்கியமாக தமிழ் சினிமாவில் பணியாற்றுகிறார். அவர் முக்கியமாக தமிழ் படங்களில் தோன்றினார் மற்றும் தெலுங்கு, மலையாளம், இந்தி, கன்னடம் மற்றும் பெங்காலி படங்களிலும் பணியாற்றியுள்ளார்

இதனால், பல நடிகைகள் போட்டி போட் டுக்கொ ண்டு நடிக ர்களுட ன் நடித் துள் ளார். மேலும், நடிகர் கமல் நடித்து வெ ளிவந்த ஒரு சூப்பர் ஹி ட் திரைப்படத்தில் ஒரு நடிகையை பாதியில் ஷூ ட்டிங் கை முடி த்துவி ட்டு பின் நடிக்க மா ட்டேன் என்று கூறிவி ட்டார். ஆனால், கமலுடன் நல்ல ஒரு நட்பு ஏ ற்பட்டுள் ளது.

மேலும், இவர்களுக்கு இ டையே கா த ல் ஏற்ப ட்டதாக அப்போ தைய காலக ட்டத்தி ல் எழுத ப்பட்ட து. அது வேறு யாரும் கிடையாது நடிகை ரேகா தான். மேலும், 1983ம் ஆண்டு வெளிவந்த திரை ப்படம் தான் மீண்டும் கோ கிலா. இந்த திரைப்ப டத்தில் நடிகர் கமலுடன் இணைந்து நடித்து ள்ளார் நடிகை ரேகா.

ஆனால், அந்த திரைப்ப டத்தின் பட ப்பிடி ப்பு நடந்து கொ ண்டிருக்கு ம்போதே பா தியிலே யே கமலுடன் ஏ ற்பட் ட ஒரு சில பி ர ச்ச னை கார ணமாக நடிக்க மாட்டேன் என்று வி லகி வி ட்டார். அதன்பிறகு இந்த திரைப்ப டத்தில் நடிகர் கமலுக்கு ஜோ டியாக நடிகை ஸ்ரீதேவி நடித்து மிக ப்பெரி ய ஹி ட் கொடு த்தார்.

அதன்பிறகு பல திரை ப்படங்க ளில் கமலுக்கு ஏற்ற நடிகை என்ற இடத்தை பிடித்தவர் நடிகை ஸ்ரீதேவி. அதனைத் தொடர்ந்து 1986ஆம் ஆண்டு வெளிவந்த பு ன்ன கை மன்னன் திரைப்ப டத்தில் மீண்டும் நடிக ர் கமலுடன் ரேகா இணைந்து நடித்து ள்ளார். அந்த திரை ப்பட த்திலும் ஒரு சில ச ர்ச்சை க்குரி ய கா ட்சிக ள் இட ம்பெ ற்று இருக்கும்.

அது என்னவெ ன்றால் கு ன்றிலிரு ந்து குதிக்கும் ரே காவி ற்கு மு த்த ம் கொடு ப்பார். ஆனால், அந்த காட்சி எடு ப்பத ற்கு முன் ரே காவிட ம் யாரும் இதைப் பற்றி கூ றவில் லை. மேலும், நடிகர் கமல் உத ட்டுட ன் உத டு வைத்து ரொ ம்ப நே ரமாக அவருக்கு மு த்தம் கொடு த்துள் ளார். அதனால், கோ பம டைந் த ரேகா சமீப த்தில் அளி த்த பே ட்டியி ல் இதை பற்றி கூறியுள்ளார்…

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published.