காணமல் போன கராத்தே ராஜாவின் மனைவி இவங்க தானா ?? பல நாள் தேடலில் கண்டுபிடித்த கராத்தே ராஜா !! இதோ வை ரலா கும் புகைப்படம் ..!!

பிரபல மு ன் ணி நடிகர் க ராத் தே ரா ஜா என் ப வர் ஒரு இந்திய திரைப்பட நடிகர் ஆவார். இவர் முக்கி ய க தமி ழ் பட ங்க ளில் பணி யாற்று கிறார். கமல் ஹா சனின் விரு மா ண்டி திரை ப்படத் தில் து ணை பா த்திர த்தில் நடி த்து நடி க ராக தன் னை அடை யா ளப் படுத் திக் கொ ண்டா ர்.மக் கள் தொலை க்காட்சி யில் ஒளி பரப் பான

சந்த னக் கா டு எ ன்ற தொ டரி ன் முக் கிய கதா பாத் திரமான வீரப் பனாக நடி த்தற் காக பாரா ட்டுக் களைப் பெற் றா ர்.கம ல்ஹா சனின் விரு மா டி திரை ப்பட த்தில் நட ரா ஜன் நடித் தபி றகு ஒரு நடிக ரா க தன து தொ ழில் வாழ் கை யில் ஏ ற் றம் க ண்டார். இவ ருக் கு கம ல்ஹா ச னால் கரா த்தே ரா ஜா என் ற பெய ர் வழ ங்கப் பட்டது.

பின் ன ர் ரா ஜா பிரபு தேவா வின் போக் கிரி மற் றும் தி கில் நகை ச் சுவை படமான அம்புலி உள் ளிட்ட பட ங் களில் தோ ன்றி னார்.இவ ர் வர் ணம் ப டத் தில் கு றி ப்பிடத் தக்க பா த்திரத் தில் நடித் தார். கரா த்தே ராஜா 2009 சூ லை மாத த்தில் தி வ்யா வை மண ந் தார். இந்த இணை யரு க்கு மூன் று மக ள்கள் உள் ளன ர்.

கரா த்தே ரா ஜா த னது ம னைவி யைக் காண வி ல்லை என்று கா வ ல் நி லை ய த் தி ல் பு கா ர் அளி த்தார். பின் னர் அ வர் இ ந்த இணை யரு க்கு திரு மண வா ழ் வில் பி ர ச் சி னை க ள் இரு ப்ப தா கவும், பல மா தங்களி ல் சி ல நாட் கள் ம ட்டு மே இ ரு வ ரும் ஒன் றாக வாழ் வதா க கூ றினா ர்.

இதோ வீடியோ சம்பந்தமான ஏதும் கு றைபா டுகள் இருந்தால் வீடியோ ஓனரிடம் தெரிவிக்கவும் .. நன்றி .

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You missed