காதல் திருமண வாழ்க்கையை எழு நாட்களில் பிரபல நடிகைக்கு நேர்ந்த சோ க ம் ?? இந்த நடிகைக்கா இப்படி ஒரு சோ த னை என்று அ திர் ச்சி யில் ரசிகர்கள் ..!!!

தமிழ் பிக்பாஸ் நிகழ் ச்சி யை விட க ன்னட பிக்பா ஸ் நிகழ் ச்சி என் பது அ னை வருக்கும் பிடித்தமாக இருக்க காரண மே தேவை இல் லாமல் பல நி கழ்வுகள் நடக் கும் என் பது தான், அதி ல் தா ன் பிக்பாஸ் சீசன் 7 ல் நடிகை சை த்ரா கோட் டூர் க லந்து கொண் டு உ ள்ளா ர்,ஆனா ல் சைத் ரா 77வது நாளி ல் வீட் டில் இரு ந்து வெளியே ற்ற பட்டார்.கன் னட திரை யு லகில் முக் கிய மா க பணி யாற் றி யவர். சை த்ரா 2019 ஆம் ஆண்டு மௌ னேஷ் படிக ரின் சூஜி தாரா மூ லம் ந டிகை யாக அ றிமு கமா னார்.

பல கால மா கவே த மிழ் திரை ப்ப டத்தில் ந டிக் கும் நடி கைகளும் சரி சின் னத் தி ரையி ல் நடி க்கும் நடி கைக ளும் சரி காத லி த்து திரும ணம் செய்வ தை யே வ ழக்க மா கவே வை த்துள் ளா ர்கள். அ ந்த வகை யில் ஒரு சில வரு டத் தில் அந் த காத ல் வா ழ்க்கை காண மல் போய் விடுகி றது.ஆனா ல் தற் போது வரை அப்படி கா தல் திரு ம ணம் செய் து ஒரு ந ல முறை யில் வாழ்ந் து கொ ண்டு இருக் கும் பிர பலங் களும் இரு க்கிறா ர்கள் ஆ னால் அ தே கா தல் திரு மண ம் செ ய்து தற் போது அ ந்த வகை யில் நம து க ன்னட பிக்பா ஸ் சீச ன் 7ல் கல ந் து கொ ண்ட ந டிகை தான் சை த்ரா.

சின்னத்திரையில் அனைவருக்கும் பரிச்சியமான நடிகை தான் சைத்ரா,சின்னத்திரையில் பல பிரபலமான நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொண்டு உள்ளார் நடிகை சைத்ரா, ஆனால் தற்போது நடிகை சைத்ரா தன்னுடைய சின்னத்திரை வாழ்க்கையில் இருந்து சமீபத்தில் காதல் வாழ்க்கையில் நுழைந்துள்ளார், அந்த வகையில் தற்போது பிரபலம் நாகார்ஜூனன் என்ற ஒரு பிரபலமான தொழிலதிபரை திருமணம் செய்து கொண்டார் என்பது தற்போது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஆ னால் நடி கை சைத் ராவை காத லிப் பது போ ல கா தலி த்து தி ரும ணமு ம் செ ய்து வ ந்த நக ர் ஜூன் தன் கா தல் மனை வி கூட காத லிக் கும் போது இ ருவரும் சேர்ந் து எ டுத் த அ ந்த மா தி ரியான புகை ப்ப டங் கள் மற் றும் வீடியோ க் கள் என் று அ னைத் தை யும் காத ல் கண வர் நா கர் ஜுன் சோ சி யல் மீடி யாவில் வெ ளி யி ட்டுள் ளார்.இப் படி பட்ட ஒரு நி லைமை யில் தான் ந டிகை சைத் ரா தன் வா ழ்க் கை யில் கா தலி க்கும் முன்

நடந் த து ம ற்றும் கா தலி த்த பி ன் னர் கா த லன் இப் படி செய் தது முக் கிய மாக த ன்னு டைய காதலனுடன் நட க்க இரு ந்த திரு மண ம் ந டக்கா மல் போ னது என் று அனை த் தையும் நி ல்னை த்து பினா யி லை குடி த் துள் ளார். ம ரு த் து வ ம னை யி ல் கூறியது போல பார்த்தால் பினாயிலை குடித் திரு ப்பார் என்று கூறி வருகி றார்கள், இந்த ஒரு நிலை மை யில் தான் அவ ரை அவ ருடை ய குடு ம் பத் தினர் ஒரு தனி யார் ம ரு த் து வ ம னை யி ல் சே ர்த் தனர். அங்கு அவ ரு க்கு ம ரு த் து வம் அளி கப் பட்டு வரு கிறது.

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *