காதல் பட சரண்யாவின் தற்போதைய நிலை என்னவென்று தெரியுமா ?? அட கடவுளே இந்த நடிகைக்கு இப்படி ஒரு சோ கமா என்று அ தி ர்ச் சியா ன ரசிகர்கள் ..!!!

2004 ஆம் ஆண்டு பி ரமா ண்ட இய க்கு னர் ஷங் கர் தயா ரிப் பில் பா லாஜி சக்தி வேல் இய க்கத் தில் ப ரத் மற் று ம் சந் தி யா நடி ப்பி ல் வெ ளியா ன திரை ப்ப டம் கா த ல்.கு றை ந்த பட் ஜெட்டி ல் உ ருவா ன காதல் படம் சூப்பர் டூப்பர் ஹி ட்ட டித் த து. இ ப் படம் வெளி யா ன அ னை த்து தி ரையர ங்கு களி லும் 50 நா ட்க ளுக்கு மே ல் ஓ டி சா த னை ப டை த் தது.

இந் நி லையில் சந்தி யா வின் தோ ழி யாக கா ல் படத் தில் நடித் த வர்தான் சர ண்யா நாக். அத னைத் தொ ட ந்து சில பட ங்க ளில் கதா நாய கியாக நடி த்து ள்ளார்.இவர் பல படங் களில் நடித்தி ருந் தாலும் பேரா ண் மை படம் மட் டு மே இவ ருக் கு நல் ல பெ யரை பெ ற்றுக் கொ டு த்தது. அ ஜிதா என்ற பெ யரி ல் ஜெய ம் ரவி யை காத லிக் கும் கதா பா த்திர த்தில் நடித் திரு ப்பார்.

குழ ந் தை நட்ச த்தி ரமாக அறி முகமா னாலும் காத ல் படத் தின் மூ லம் தா ன் பட்டிதொட்டி யெ ங்கும் தெரி ய வந்தார்.கா தல் பட சர ண் யாவின் தற்போ தை ய நி லை என்ன தெரி யு மா ? நீ ண்ட இடை வெ ளிக்கு பின்னர் பேரா ண் மை படத்தில் நடித் தா லும் சொல் லிக் கொள் ளும்படி யான வாய் ப்புக ள் ஏது மில் லை.

எனி னும் 5 அல் லது 6 ஆ ண்டுக ளாக சி னிமா வில் இ ருந் து ஒது ங்கி யே இ ருந்த சர ண்யா தற் போ து வெ ளி யேவ ரத் தொ டங்கி யு ள்ளார்.உ டல் எடை கூ டி யதும் தான் பட்ட கஷ் டங் கள் பற் றியு ம், மன உ ளைச் சலுக்கு ஆ ளா து கு றித் தும் ம னம் தி ற ந்து பேசி யுள் ளார்.

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published.