கா வலன் பட த்தில் வடி வே லுவுக்கு ஜோ டி யாக நடி த்த நடி கை யா இவ ங்க !! இவ ங்க ளுக்கு திரு மணம் ஆகி குழந் தையும் கூட இரு க்க !! இதோ வை ரலா கும் புகை ப்படம் ..!!!

தமிழ் த்திரை யுலகில் மிக ப்பெ ரிய ரசி கர் ப லம் கொ ண்ட வ ர் வடி வேலு. இவ ரது நகை ச்சு வைக ளுக்கு மய ங்காத வரே இல் லை. ப ட்டி, தொ ட்டி யெங் கும் இவ ருக்கு ரசி கர் கள் பட்டாளம் உ ண்டு. வடிவே லுவோ டு ஒ ரே ஒரு சீனி ல் சேர் ந்து நடி த் தால் கூட ரசி கர் கள் அ வர்க ளை மற க்க மாட் டார் கள். அந் தவ கை யில் வை கைப் புயல் வடி வே லுவு டன், கா வ லன் பட த் தில் பட த்தில் சே ர்ந்து ந டி த்த நீபா வு க்கும் முக் கிய இ டம் உண்டு.

காவ லன் படத் தில் பூங் கொ டி என் னும் கே ரக் டரில் வடி வே லுவுக்கு ஜோ டி க நீபா ந டித் தார். இந் த பாத் திரம் ர கர் கள் மத் தியி ல் நல் ல வர வேற் பைப் பெற் றது. சீரி யல் களி லும் நீபா நடித் துவரு கிறார். வழ க்க மாக வே கவ ர் ச் சி கா ட்டி நடி க்கு ம் நீ பா, ‘தா ன் க வ ர் ச் சி கா ட்டி நடி க்க த ன் த ந்தை யின் உட ல் நி லை தான் கா ர ணம்’ என வு ம் கூறி யிரு ந் தார்.

அ தே நே ரம் அவ ர் சமீப த் தில் க வ ர் ச்சி கு றி த்து சில விசய ங்க ளை வெளி ப்படை யாக பே சினார். பொது வாக வே க வர் ச்சி யாக நடி ப்ப ர்களை தவ றா கவே மற் றவ ர்கள் பே சுவா ர்கள் எ னவு ம், க வ ர் ச் சி யாக நடி த்தா ல் ஈ ஸி யாக யூ ஸ் செய் ய லா ம் என நி னை க்கி றா ர்கள். அ து த ப்பு. உ டம் பை க் கா ட்டி னால் கெ ட்ட வர்க ளோ, முழு க்க மூ டி க்கொ ண் டா ல் நல் வர்க ளோ இல் லை. ‘என பே சியி ரு ந்தா ர்.,

நீ பா முத லில் மா னாட…மயி லாட நி கழ் வில் போ ட்டியா ளரா கத்தா ன் கல ந்தா ர். அ தில் ரசிக ர் களை ஈர் த் தவ ர், தொ டர் ந்து வி ஜய் டி வியில் ஒ ளி பரப்பா ன கவி யாஞ் சலி சீரி யலி லும் நடித் தார். க டந்த 2013ல் தொழி லதி பர் ஒரு வ ரை தி ரு ம ணம் செ ய்துகொ ண்ட நீ பாவு க்கு, பெ ண்கு ழந்தை உ ள்ளது. அ ம்ம் ணி ரீச டாக நடத் திய போட் டோ சூட் செ ம வைரல் ஆ கிவ ருகி றது.

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You missed