சற்றுமுன் தீ டீ ரெ ன்று மா ர டை ப்பு ஏற்பட்டு பிரபல முன்னணி நடிகை தீ டீ ர் ம ர ண ம் .. க த று ம் ரசிகர்களும் திரையுலகமும் ..!!

கடந்த, சில ஆண்டுக ளாக திரை பிரப லங்கள் தி டீரெ ன்று உ யிரி ழந்து வருகின் றார்கள். அதில் ஒரு சிலர் ம ர் ம மா ன முறையிலும் பலரும் உட ல் நலக் கு றைவின் கார ணமா கவும் உ யிர் இ ழக்கி ன்றா ர்கள். அந்த வகையில் ஒடியா திரைப்ப டங்களில் முன்னணியில் இருந்து வந்தவர் தான்

நடிகை திலோத்தமா குந்தியா. இருக்க தற்போது 49 வ யது தான் ஆகி ன்றது. இவர் சின்னத்திரை மற்றும் வெள்ளி திரைகள் பிரபல நடிகையாக தெரிந்து வருகி ன்றார். இவர் அக்டோபர் 12ஆம் தேதி அன்று உட ல்ந ல கு றைவின் கார ணமாக மரு த்துவம னையில் அனுமதி க்கப்பட் டுள்ளார்.

அதன் பிறகு தி டீரெ ன்று மா ரடை ப்பை ஏற்ப ட்டு உள்ள இ றந் து வி ட்டதா க மரு த்துவ ர்கள் தெரிவி த்துள்ளா ர்கள். மேலும், இவரது இற ப்பிற் கு பல திரை ப்பிரப ங்களும் ரசிக ர்களாம் இ ரங்க ல் தெரிவி த்து வருகின் றார்கள்…

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You missed