சற்றுமுன் தேசிய விருது பெற்ற முன்னணி இயக்குனர் தீ டி ர் ம ர ணம் .. வெளியான செய்தியை கேட்டு சோ க த் தில் ஆ ழ் ந் த திரையுலகம் ..!!

இ வ ர் எ ழுத் தா ள ரும், க ம் யூனி ஸ்ட் சிந் த னை யா ள ருமா ன கே தா மோ தர னின் மகன் ஆ வா ர். இ ய க் குன ர் கே.பி.ச ஷி கட ந்த 199 4-ம் ஆ ண்டு வெ ளி யான ‘இ லை யு ம் மு ள்ளும்’ ப டத் தின் மூ ல ம் பிர ப லமா னார். இ ப்பட த் திற்கா க அவ ருக்கு தே சிய விருதும் கி டை த் தது. இ து மட்டு மின் றி இ வர் பு க ழ் பெற் ற ஆ வ ண ப்ப டங் களை யும் இ யக் கியு ள் ளார்.

இவர் க ட ந்த 2003 ஆம் ஆ ண்டு வெ ளி யான பாலி வுட் தி ரைப் பட மான ‘ஏக் அலக் மௌ சம்’ படத் தின் மூல ம் பாலி வு ட்டில் எ ண்ட் ரி கொ டுத் தார். இ ப்ப டத் தில் ந ந்தி தா தாஸ், அனு பம் கேர் மற் றும் ரே ணு கா ஷ ஹா னே ஆகி யோர் முக் கிய க தாபா த்திரங் களில் ந டி த்தி ருந் தனர். பிர பல மலை யா ள நடி கர் கோ பியு ம் இப் பட த்தில் கெ ஸ் ட் ரோ லில் நடி த்தி ரு ந்தார்.

இ தே போ ல் பல் வே று ம றக்க முடி யாத பட ங்க ளைக் கொ டு த்த இய க் குனர் கே.பி.சஷியின் ம ர ண ம் ம லை யா ள தி ரை யு லகி ன ரை பெ ரும் சோ க த் தி ல் ஆ ழ்  த்தி உ ள் ளது. இ வரது ம றை வு க் கு ந டி க ர் கள், தி ரை யு லக பிரப லங் கள், தலை வ ர்க ள், ரசி க ர்க ள், ந ண்ப ர்க ள் பல ரும் ஆ ழ் ந் த இ ர ங் க ல் தெ ரி வி த்து வ ரு கின் ற னர்.

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You missed