சற்றுமுன் நடிகர் அப்பாஸ் தீ டிர் அனுமதி ம ருத் துவம னை யில் !! இதோ வெளியான புகைப்படத்தால் ப த றும் ரசிகர்களும் திரையுலகமும் ..!!!

பி ர பல முன்ன ணி ந டிகர் அப் பா ஸ் ஒரு இந் திய த் தி ரை ப்ப ட ந டிக ர். இ வ ர் தமிழ், மலை யா ளம், தெ லு ங் கு, இ ந் தி மொ ழி த் தி ரைப் பட ங்க ளில் ந டித்து ள் ளார். இ வ ர் கா தல் வை ரஸ், இ னி எல்லா ம் சுக மே, க ண் ணெ ழுதி தொ ட்டு ம் பொ ட்டு படை யப்பா, தலி ய தி ரைப்ப டங் களில் நடி த்து ள் ளார்.

ச மூ கவ லை த்தள பக்க த் தில் ந டி கர் அப் பாஸ் மரு த்து வம னையில் தீ விர சி கிச் சை பிரி வி ல் இ ரு க்கு ம் பு கைப் படத் தி னையும் பகி ர்ந்து ள்ளார்.மே லும், கவ லைக ள் மி க மோ சமா ன வையாக இரு க்கும்.ஆ னா ல் நா ன், சி ல பய ங்க ளை சமா ளிக்க முய ற்சிக் கி றேன். அ று வை சி கி ச் சை முடி ந் து வி ரை வில் வீ டு தி ரும் ப வே ண் டும். உ ங் கள் பி ரா ர்த் த னை க ளுக் கு ந ன்றி என பதி வி ட் டுள் ளார்.

இத னை பா ர்த்த ர சிக ர்க ளும், தி ரை யுல க பிர பல ங் களும் அ ப்பா ஸிற் கு எ ன்ன ஆச் சி எ ன்று ப த றி போ யு ள்ள னர். இ தே வே ளை, எ ன்ன அ று வை சிகி ச்சை க் காக நடி க ர் அப் பாஸ் மரு த்து வ மனை யில் அனு ம க்கப்ப ட்டு ள்ளார் எ ன்ற எந் த தக வ லையும் வெ ளியிட வி ல்லை.மிக வி ரைவில் முழு மையாக கு ண ம டைந்து வீ டு தி ரு ம்ப பல ரும் பிரா ர்த்த னை செ ய் து வரு கின் ற னர்.

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *