சற்றுமுன் நடிகை குஷ்பூ வீட்டில் ஏற்பட்ட மர ண ம் .. சோக த் தில் க த றும் குஷ்பூ .. கடும் அ திர் ச்சி யில் ரசிகர்களும் பிரபலங்களும் ..!!!

தமிழ் சினிமாவில் 80 களில் முன்னணி நடிகையாக வலம் வந்தவர் நடிகை குஷ்பு.இவர் தமிழ் உட்பட தெலுங்கு, இந்தி என பல மொழிகளில் நடித்துள்ளார்.மேலும் இவர் ரஜினி, கமல், சரத்குமார் என பல முக்கிய கதாநாயகர்களுக்கு ஜோடியாக நடித்துள்ளார்.இவரின் யதார்த்தமான நடிப்பால் பல கோடி ரசிகர்களை உலகம் முழுவதிலும் வைத்துள்ளார்.

இத னை தொட ர்ந்து நடி ப்பு, தயா ரிப்பு, இய க்கம் மற் றும் அர சியல் என பல் கலை வி த்துவ னாக திக ழ்ந்துக் கொ ண் டி ருக்கி றார்.இந்நி லை யில் இ வர் சமீப த்தில், இ வரின் மூத்த ச கோ தரர் அ புப க்கர் உ யி ரு க் கு ப் போ ரா டி க் கொ ண்டி ரு ப்ப தா கவு ம் கட ந்த 4 நா ட்க ளா க வெண் டி லேட் டரி லிரு ந்து வரு கி றார்.

அ வரு க்கு நே ற் று தா ன் அவ ர து உ ட ல் நி லை யி ல் சி றி ய மு ன் னே ற் ற ம் ஏ ற்பட் ட து.அவ ரு காக எல் லோரு ம் பி ரார்த் த னை செய் ங்கள் ” என தன்னு டைய டுவிட்டர் பகு தியில் உ ருக்க மான பதி வொ ன்றை பதிவி ட்டிரு ந்தார்.இ த னை தொட ர்ந்து இ வர் கா ல மா கியு ள் ளா ர் எ ன்ப தை தன் னு டைய டுவிட் டர் பகு தியில் வ ரு த் த து ட ன் தெ ரி வி த் தி ரு ந் தார் .

அ ந் த ப தி வி ல், “உ ங்க ள் அன் புக்கு ரிய வர்கள் எப் போ தும் உ ங்க ளு ன் இ ரு க்க வே டும் எ ன்று நீங்க ள் விரு ம் பும் அள வுக் கு, வி டை பெறும் நேர மும் வரும். எ ன் ச கோ தர னின் பய ணம் இன் றுடன் மு டிந் தது.அவ ரு டைய அன் பும் வழி ட்டுத லும் எப் போதும் எங்க ளோ டு இருக் கும். மே லு ம் அவ ருக் காக பிரார் த்த னை செய்த அனைவ ருக்கும் நன்றி தெ ரிவி த்துக் கொ ள்கி றேன்.

அவர் கள் சொல் வது போ ல், வாழ் க்கை யின் பயணம் கட வு ளால் தீர் மானி க்கப் படு கிறது” என பதிவிட் டுள் ளார்.

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published.