சற்றுமுன் பழம்பெரும் முன்னணி நடிகை தீ டி ர் ம ர ண ம் .. க த று ம் ர சிக ர்க ளு ம் தி ரை யு ல கமும் ..!! பி ரபல நடி கை தல் ஜீத் கவுர் கங் ரா உடல் ந ல க் கு றை வு கார ணமா க கா ல மா னா ர். அவரு க்கு வ யது 69. நடி கை தல்ஜீ த் கவுர் ம றைவு க்கு தி ரை யுல கின ரும், பிர ப லங் களும் அ ஞ் ச லி செ லு த்தி வரு கின் றனர். மூத்த பஞ் சா பி திரை ப்பட நடி கை தல்ஜீத் கவுர் கங்குரா 1970கள் ம ற் றும் 1980களில்

ப ஞ்சா பி தி ரை யுலகில் மி கவு ம் பிர பலமா ன ந டி கை க ளில் ஒருவராக லம் வந்தார்.அவர் தாஜ், கித் தா, புட் ஜ ட்டன் தே, ரூப் ஷா கி னன் தா, இஷா க் நி மா னா, லாஜோ, பட்வாரா, வைரீ ஜாட், ஜக்கா டகு மற் றும் அனக் ஜட்டன் டீ போன்ற பல பட ங்கள் மூலம் தி ரையு லகில் பிரப லமா னார். தல்ஜீத் கவுர் கங் குரா இந் திய தி ரைப் படம் ம ற்றும் தொ லைக் காட்சி று வன த்தில் படித்தார்.

இ ந்நி லை யில் பஞ் சாபி ன் ரா ய் கோ ட்டி ல் வ சித் து வ ந்த அ வர் உ ட ல் ந ல கு றை வு கார மாக கா ல மா னார். த ல் ஜீத் க வுரின் ம றைவு பஞ் சா ப் திரை உ லக த்தில் மிகப் பெரிய இழப் பை ஏற்ப டு த் தியுள் ளது. அவரது ம றை விற் கு திரை யுல கைச் சே ர்ந் தவர் களு ம், பொ தும க் களு ம் இர ங்க ல் தெரி வி த்து வருகி ன் றனர்.

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *