சற்றுமுன் பிரதமர் மோடியின் தயார் ம ர ணம் .. க தறி அ ழும் பிரபலங்கள் .. சற்றுமுன் வெளியான தகவல் ..!!

1978 ஆம் ஆண் டில் மோ டி டெ ல் லி பல் கலை க்கழ கத்தில் திற ந்த க ற்றல் பள் ளியி ல் (SOL) அர சிய ல் அறி விய லில் இ ளங் க லைப் ப ட்ட ம் பெ ற் றார்.ஐ ந்து ஆண் டு களுக்குப் பி றகு, 1983 இல், அ வர் குஜ ராத் பல்க லைக்க ழ கத்தில் அர சி யல் அறி விய லில் முது கலை ப் பட்டம் பெற்றார்.

நரே ந்திர தாமோ தர்தா சு மோ தி ஒரு நடு த் தர குடு ம் பத்தில் வா ட்நகர் என் னும் இடத்தில் பிற ந்தார், அவர் தா மோ தர்தாசு முல்சந் மோதீ ம ற்றும் அவ ரது ம னை வி கீர பேன் னுக்கும் பிற ந்த ஆறு கு ழந்தைகளி ல் இ வர் மூன் றாவ தாக பிற ந் தார். த னது ம னை வியி ன் பெ யர் ஜசோ தாபென் எ ன 2014 ஆ ம் ஆ ண்டு க்கான வடோ தரா

நா டாளு மன்ற மக் கள வை தொகு தி தேர்த லுக் கான வேட் பும னுவில் குறி த்து ள்ளார்.தன து தாயார் உ யி ரி ழ ந் த தை அ டு து பி ரத ம ர் மோ டி க ண் ணீர் ம ல்க உ க்க மா க ட்விட் செ ய்து ள் ளார். ஒ ரு பு க ழ்பெ ற்ற நூற் றா ண்டு. க ட வு ளின் கா லடி சே ர் ந்துள் ள து. அ ர் ப் ப ணி க் கப்ப ட்ட வா ழ்க் கை யை தன து தா யா ரி டம் உ ண ர்ந் த தா க தெரி வி த் துள் ளார். மேலும், தா யா ர் கா ல மா ன தை அ டு த்து அவ ர் ச ற் று நே ரத் தில் அக ம தா பாத் வி ரை கி றார்.

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *