சற்றுமுன் பிரபல சீரியல் நடிகர் தி டீர் ம ரணம் !! கண்ணீரில் மூழ்கிய குடும்பத்தினரும் திரையுலகமும் ..!!

சினிமாவில் நடிக்கும் நடிகர்கள் தங்க ளுடைய உ டலை பி ட்டா க வைத்துக் கொ ள்வத ற்கு எல்லோரும் உட ற்பயி ற்சி செய்து வருவா ர்கள்.மேலும், அதற்கா கவும் ஒரு சில அதிகமான நேர த்தை ஒது க்குவா ர்கள். இப்படி ஒரு நிலையில் பிரபல ஹி ந்தி சீ ரியல் நடிகர் சித்தாந்த் வீர் என்பவர் ஜி ம்மில் உட ற்பயி ற்சி செய்து கொண் டிருந் த பொழுது உயி ரிழந்து ள்ளா ர். இவருக்கு தற்பொழுது 46 வ யது ஆகி ன்றது. இவர் பல தொ ழிலில் நடித்து ள்ளார் என்பது குறிப்பிட த்தக்கது.

மேலும், இவர் உட ற்ப யிற் சி செய்து கொண் டிருக்கு ம் பொழுது தி டீரெ ன்று மா ர டை ப் பு ஏற்பட்ட கார ணத்தி னால் அவரே அவசர அ வசரமா க மரு த்துவம னைக்கு கொண்டு சென்று உள் ளார்கள். அங்கு போனதற்கு முன்பாக அவர் இற ந்துவிட் டார் என்று மரு த்துவர் தெரிவி த்துள் ளார்கள். மேலும், இவரது மர ணத்தி ற்கு பல திரைப்பி ரபல ங்கள் இர ங்க ல் தெரிவி த்து வருகின் றார்கள்…

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You missed