சற்றுமுன் பிரபல நடிகர் தி டீ ர் ம ர ண ம் !! கத று ம் குடும்பத்தினர் .. கண்ணீரில் மூ ழ் கிய ரசிகர்களும் திரையுலகமும் ..!!

க ட ந் த சி ல ஆ ண் டு க ளா க தி டீ ரெ ன் று ப ல தி ரை ப் பி ர ப ல ங் க ள் உ யி ரி ழ ந் து வ ரு கி ன் றா ர் க ள். அ ந் த வ கை யில் பி ரப ல தெ லுங் கு தி ரைப் பட ம் மூ த்த நடி கர் கை கா லா ச ந் தி ர நா ரா ய ணா எ ன் ப வ ர் உ ட ல் ந ல க் கு றை வி ன் கா ர ண மாக அ வ தி ப் ப ட் டு வ ந் தி ரு ந் தார்.

ந டி க ர் கை கா லா ச ந் தி ர நா ரா ய ணா ந டி த் தி ரு ப் பா ர். இ ப் ப டி ஒ ரு நி லை யி ல் இ வ ர் உ யி ரி ழ ந் த ச ம் ப வ ம் தெ லு ங் கு சி னி மா ம ட் டு ம் அ ல் லா ம ல் த மி ழ் சி னி மா வி லு ம் ப ல பி ர ப ல ங் க ள் இ வ ரு க் கு இ ர ங் க ல் தெ ரி வி த் து வ ரு கி ன் றா ர் க ள்…

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *