சற்றுமுன் பிரபல நடிகை அ வ ச ர அவ சர மாக ம ரு த் து வம னை யில் அனுமதி .. ம ரு த் துவ ர் கள் சொன்ன தகவலை கேட்டு க த றும் ரசிகர்களும் திரையுலகமும் ..!!!

இன் ஸ்டா கி ராம், பே ஸ்பு க், ட் விட் டர் எ ன சமூ க வலை தளங் களி லும் எ ப்போ தும் தனது ரசிக ர்க ளையும் ஆ க்டிவ் வாக வை த்தி ருப்ப வர் உ ர்ஃபி. சமய ங்க ளில் லை க்குக ளையும், ஷேர் க ளையும் அள் ளுவ தற்ஆக அ றை குறை யான ஆ டைக ளை அ ணி ந்து புகை ப்பட ங்க யும், வெளி யிட் டு ரசிக ர்க ளை ஈர்ப் பதை வா டிக்கை யாக கொண் டிரு ப்பவர்.

தற் போது துபா யில் இ ருக் கும் உர் ஃபி ஜா வத் து க் கு தி டீ ரெ ன பே ச் சு வ ர வி ல் லை. இதை யடு த்து அ வர், அ கு ள்ள ம ருத் துவ ம னை யில் அனு மதி க்க ப்ப ட்டுள்ள னர். அவ ரு க் கு, கு ர ல் வ ளை அ ழ ற் சி பா தி ப்பு ஏற் பட் டுள் தாக கூ றப் படுகி றது. இ து தொ டர்பா ன வீ டி யோ வை த ன் னு டை ய இ ன்ஸ் டாகி ராம் ப க் க த் தில் ஷே ர் செ ய்துள் ளார்.

அ வ ரு க் கு கு ர ல்வ ளை அ ழ ற் சி பா தி ப் பு ஏ ற் ப ட் டி ரு ப் ப து ம் தெ ரி ய வ ரு கி றது. அ வ ரு க் கு பி ன் னா ல் டா க் ட ர் நி ற்கி றார். அ வ ரு டன் உ ர்ஃ பி பே ச மு ய ல் கி றா ர். ஆ னா ல் அ வ ரால் பேச மு டி ய வி ல் லை. உர்ஃபி யி ன் ம ரு த் து வ ம னை போ ட் டோ க் க ளை பா ர் த் து அ வர து ரசி க ர் கள், அ வர் விரை வில் கு ண ம டை ய வே ண் டு ம எ ன க மெ ண் ட் செ ய் து வ ரு கி ன் ற ன ர்

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You missed