சற்றுமுன் பிரபல பழம்பெரும் நடிகர் தீ டி ரெ ன்று மர ண ம் .. க த றி க தறிய லும் ரசிகர்களும் திரையுலகமும் ..!!

கடந்த, சில மாத ங்களாக அடுத் தடுத்து பல திரைப்பி ரபலங்கள் ஊரில் இருந்து வருகின் றார்கள். அந்த வகையில் பலம்பெறும் தெலு ங்கு நடிகர் சலபதி ராவ் என்பவர் இன்று காலை உ யி ரி ழ ந் து ள் ளா ர். இவருக்கு தற்பொழுது 78 வ யசு ஆகி ன்றது. இவர் 1944 ஆம் ஆண்டு ஆந்திர மாநில கிருஷ்ணா மாவட்டம் பகுதியில் பிறந் துள்ளார்.

இதனைத் தொடர்ந்து 1966 ஆம் ஆண்டு கிருஷ்ணா மற்றும் ஜெயலலிதா நடித்த குடா ச்சாரி 116 என்ற திரைப்ப டத்தின் மூ லம் சி னிமாவுக்குள் அறிமு கமான. இவர் இதுவரை கிட்ட த்தட்ட 600 க்கும் மேற்பட்ட படங்க ளில் வி த்தியா சமான வேடங்களில் நடித்து ள்ளார் என்பதை குறிப்பிட த்தக்கது. இவர் த மிழ் சி னிமாவில் ரசிகர் மதியம் நல்ல வர வா ய்ப்பு பெற்று வந்து ள்ளார்.

அந்த வகையில் அ ரு ந் த தி திரைப்ப டத்தில் ஒரு மு க்கிய க தா பாத் திர த்தில் நடித்தி ருப்பார். இப்படி ஒரு நிலையில் இவர் உ யி ரி ழ ந் த ச ம் ப வ ம் தற்போது தெ லுங்கு சி னிமா மட்டுமி ன்றி மற்ற மாநில சினி மாவிலும் பல பிரப லங்கள் இவருக்கு இ ர ங் க ல் தெரிவி த்து வருகின் றார்கள்…

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You missed