சற்றுமுன் பிரபல பழம்பெரும் பாடகி உ டல்ந லக்கு றை வால் சி கி ச்சை ப லனி ன்றி தீ டீ ர் ம ர ணம் .. கத று ம் ரசிகர்களும் திரையுலகமும் ..!!! பி ர ப ல ப ழம் பெ ரும் பெ ங் கா லி பா டகி , சு மி த் ரா சென். 89 வ ய தாகு ம் இ வ ர் க ட ந்த சி ல வ ருட ங் க ளா க மூ ச் சு க் குழா ய் நி மோ னி யா நோ யா ல் பா தி க் க ப்பட் டு அ வ தி ப் பட்டு வ ந் து ள் ளார். இ ந் த நோ ய் க் கா க ம ரு த் து வ ம னை யி ல் தொ ட ர் ந் து சி கி ச் சை பெ ற் று வந் தார். இந் நிலை யில், வயது மூ ப்பு ம ற் று ம் உ ட ல் ந ல க் கு றை வு கா ரண மா க உ யி ரி ழந் தா ர் எ ன் ற தக வ ல் கள் தற் போ து வெ ளி யா கியு ள் ள ன.

இ ந்த த கவ லை அ வ ர து ம க ள் ஸ் ர பா னி செ ன் த ன து ச மூ க வ லை த ள ப க் க த் தி ல் பதி வி ட்டு ள்ளா ர். சு மி த்ரா செ ன் 2012 ஆ ம் ஆ ண் டு மே ற் கு வ ங் க த் தின் ச ங் கீ த் ம கா ச ம் மா ன் வி ரு தை பெ ற் று ள் ளார் எ ன்ப து கு றி ப் பி டத் த க் கது. கட ந்த டிச ம்பர் 21 ஆம் தே தி மு த ல் உ ட ல் நி லை மி கவும் மோ ச மடை ந் ததா ல் தனி யா ர் ம ரு த் து வ ம னை யி ல் அனு மதி க் க ப்பட் டு, சி கி ச் சை பெ ற் று வ ந் து ள் ளா ர்.

இ லை யி ல், 3 நா ட் க ளு க் குப் பி ற கு ம ரு த் து வ ம னை யி ல் இரு டி ஸ் சா ர் ஜ் செ ய் யப் ப ட்டு கொ ல்கத் தாவிற்கு அ ழைத் து செல் லப்ப ட்டா ர். அ ந் த சம யம் இவரு க் கு இ ரு மல், ச ளி அ திக ரித் துள் ளது. மீ ண் டும் தீ வி ர சி கி ச் சை அ ளித் தும் உ யி ரி ழ ந் து வி ட்ட தா கவு ம் கூற ப் பட் டு ள்ளது. இ வர து ம றை வு க்கு மேற் கு வ ங் க மு தல் வர் ம ம் தா பா ன ர்ஜி இ ர ங் கல் கூ றியு ள் ளார்.

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *