சற்றுமுன்  உ டல் நல க்கு றை வா ல் பிரபல பாடலாசிரியர் தி டீர் ம ர ணம் .. வெளியான தகவலை கேட்டு சோ கத் தி ல் ஆ ழ் ந் த ரசிகர்களும் பிரபலங்களும் ..!!

மலை யாள தி ரை யுல கில் பல ஹிட் பா டல் களை எழு தி யவர் பாட லாசி ரி யர் பீ யர் பிர சாத். இ வர் பிரி யதர் ன் இய க்கத் ல் வெளி யான ‘ கிளி ச்சுந்த ன் மாம் ப ழம்’ பட த் தில் வித் யாசா கர் இசை யில் வெ ளியா ன 6 பாடல் கள் ம ற்றும் திலீப், மோக ன்லா ல் ஆகி யோ ரின் பட ங் களி ல் 60-க்கும் மே ற்ப ட்ட பாடல் கள் எழு தியி ருக் கிறார்.அ தைப் போல, த மி ழில் இ ளைய ராஜா இ சை யில் வெ ளிவ ந்த

‘ட்வி ங் கிள் ட்வி ங் கிள் லிட் டில் ஸ் டார்’ திரை ப்பட த்தில் ஒ ரு பாட லை எழு தி யுள் ளார். இந் நி லை யில், 62 வய தான பீ யர் பிர சாத் உ டல் நல க்கு றை வால் கா ல மா னா ர். இ வரது தி டீ ர் ம றை வு ம லை யாள தி ரை யு லகி ல் அ தி ர் ச்சி யை உ ண் டா கியி ருக் கிற து.1993ஆம் ஆண் டு ஜா னி படத் திற் காக திரை க்க தை எ ழுதி யுள் ளார். இந் தத் தி ரை ப் பட த்தி ற்கு கே ரள மாநி ல தி ரை ப்ப ட விரு தை வென் றுள் ளார்.

இவர் இது வரை ம லை யாள சினி மாவி ல் 600 பா ட ல்கள் எழு தியுள் ளார். இவ ர் சில பட ங் க ளில் நடிக் கவும் செய்து ள்ளார்.மே லும், தமி ழி ல் இ ளை ய ரா ஜா இசை யில் ட் விங்கி ள் ட்வி ங்கிள் லி டில் ஸ் டார் பட த்தில் ஒரு பாட லை யும் எழு தியு ள்ளார்.மூ ளையில் ஏற்ப ட்ட கா யம் கா ரண மாக ஆ ப த் தா ன நி லை யில் சி கி ச்சை பெற் று வந் தார். இர ண்டு ஆண் டு களு க்கு முன் பு சி று நீ ர க மாற்று அ று வை சி கி ச் சை க் குப் பிறகு ஓய் வில் இ ரு ந் தார்.

சில நா ட்களு க்கு முன், ஒரு சே னல் நிக ழ்ச்சி க்கா க திரு வன ந்தபு ரம் வந் த போது, அவரு க்கு உ ட ல் நல க்கு றைவு ஏற் பட்ட து. தொட ர் ந்து நட த்தப் பட்ட ப ரி சோ த னை யில் மூளை யி ல் கா ய ம் இரு ப்பது உறு தி செய்ய ப்ப ட்டது.இந் நி லையி ல் வை த்தி யா சா லையில் சி கி ச் சை ப் பெற்று வந்த நி லை யில் அ வர் நே ற் று உ யி ரி ழந் துள் ளார்.இ வ ரது ம றை வு க்கு சி னி மா து றை யி னரும், ர சிக ர்க ளும் இ ர ங் கல் தெ ரிவி த்து வ ரு கி ன் றன ர்.

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *