சற்றுமுன் பிரபல முன்னணி பாடகி தி டீர் ம ரண ம் !! க தறி க த றிய லும் ரசிகர்களும் பிரபலங்களும் ..!!

பத்மஸ்ரீ விருது பெற்ற பிரபல பாடகியான சுலோச்சனா சாவன் இன் று கால மா னார். 92 வயதாகும் இ வ ர் வ ய து மூ ப் பு கார ணமா க உயி ரிழ ந்ததாக கூற ப்படு கிறது. ம ராத்தி மொ ழியில் புக ழ் பெற் ற விள ங்கி ய இவ ருக்கு இ ந்த வருட ம் மா ர்ச் மா தம் தான் ப த்மஸ்ரீ வி ருது வழங் க ப்பட்டது. இ வர் பல பாட ல்க ளையும் பாடி

ரசிக ர்கள் ம த்தி யில் தன க்கெ ன ஒரு இ டத் தை பிடி த்த வர். இந்நி லை யில் வய து மூ ப்பு காரண மாக உ யிரி ழ ந்த இவ ரின் ம றை வுக்கு பி ரத மர் மோ டி உள் ளிட்ட பல தலை வர் களும் இர ங் கல் தெ ரிவி த்து வருகி ன் றனர்.

மேலும், வ யதான காரண த்தினால் உயி ரிழந் து உள்ளார் என்று குறிப்பிட த்தக்கது. இவர் மராத்தி மொழியில் புக ழ்பெற்ற பாட கையாக இருந்து வந்து ள்ளார். இவருக்கு இந்த ஆண்டு மார்ச் மாதம் தான் பத்மஸ்ரீ விருது கொடுக்க ப்பட்டது.

இவர் தன்னுடைய பாடல் மூ லம் ஏரா ளமான ரசிகர்களை வைத்தி ருந்தார். இப்படி ஒரு நிலையில் இவரது ம றைவி ற்கு பிரதமர் மோடி உள்ளிட்ட பலரும் திரை பிரபல ங்களும் இர ங்கல் தெரிவி த்து வருகின் றார்கள்…

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *