சற்றுமுன் பிரபல முன்னணி பாடகர் தீ டீ ரெ ன்று ம ர ணம் .. க த றும் ரசிகர்களும் திரையுலகமும் ..!!

சினிமாவில் தி டீரெ ன்று பல பிரபலங்கள் ம ர் ம மா ன முறையிலும் அல்லது உடல் நல குறைவி னாலும் உ யி ரி ழந் து வருகின் றார்கள். அந்த வகையில் பிரபல மலையாள நடிகர் காரியவட்டம் சசிகுமார் என்பவர் ஒரு பிரபல திரைப்பட நடிகரும் தொலை க்காட்சி நடிகரும் அவர் 1989 ஆம் ஆண்டு கிரைம் பிரான்ச் என்ற திரைப்ப டத்தில் தான் முதல் முதலாக நடி த்தார்.

அந்த திரைப்ப டத்தின் இவரது நடிப்பு மிகவும் பாராட்ட ப்பட்டது. அதன் பிறகு பல பட த்தில் வா ய்ப்புக ள் வரத் தொடங் கியது. அந்த வகையில் நாகம், தேவசுரம், கா ம்பூளம், குஷ் ருத்தி கட்டு, ஆதா யத்தே கண்மணி உ ள்ளீட்ட பல திரைப்ப டங்க ளில் நடித்து ள்ளார். இவருக்கு சில தினங்க ளுக்கு முன்பாக உட ல் நல க்கு றைவு ஏற்பட்ட கார ணத்தி னால்

மரு த்துவம னையில் சேர் க்கப்ப ட்ட அங்கு இவருக்கு மரு த்துவ ர்கள் தீவிர சி கிச் சை அளி த்து வந்தோம் இன்று அதன் பல னின் றி அவர் உயி ரிழந் துள் ளார். மேலும், இவரது ம றைவி ற்கு பல திரை ப்பட நடிகர் மற்றும் நடிகைகள் இர ங்க ல் தெரிவி த்து வருகின் றார்கள்

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *