சற்றுமுன் புற் றுநோ யால் பிரபல பாடகி தீ டீர் மர ண ம் .. வெளியான தகவலை கேட்டு கத று ம் ரசிகர்களும் பிரபலங்களும் ..!!!

கி ரா மி ய வி ரு து பெ ற் ற “பா யி ண் டர் சி ஸ்ட ர் ஸ்” கு ழு வின் பாட கி யான அ னி தா பா யி ண்டர் பு ற் று நோ யா ல் உ யி ரி ழ ந் த தா க தக வல் வெ ளியா கியுள்ளது. இவ ரு க்கு வ ய து 74. இவர் 1970க ள் மற் றும் 1980களி ல் “ஃபய ர்”, “சே ஸோ”, “ஹி இஸ் சோ ஷை”, “ஸ்லோ ஹேண்ட்” மற்றும் “ஐ அம் சோ எக் சிட்டட்” என அவர்க ளின் இசைக் குழு உலக ளா விய மிக ப்பெ ரிய வெ ற்றி யை பெற் றது. அத் துடன் 1975ல் இவர் களின் குழு கி ராமி ய விரு தை வென்றது.

இவ ர்களு டன் இணைந் த பிற கு அ வரி ன் வே லை யை விட்டுவிட் டார்.பாய் ன்டர் சகோ த களு க்கு ஃபிரிட்ஸ் ம ற்றும் ஆரோ ன் என் ற இர ண்டு சகோ தரர் களும் உள் ள னர். இ தில் 2003ல் அனி தாவின் மக ள் ஜ டா இ ற ந்த பிறகு தனது பேத்தியை வளர்க்க தொ டங்கி னார். இவரு டைய ம ர ண ம் கு றித் து அவரது குடும் பத்தி னர் செய்தி க்கு றிப்பு ஒன் றை வெளி யி ட்டுள் ளனர்.

அதில் “அனிதாவின் இழ ப் பால் நா ங்க ள் மி கவும் வ ருந் துகி றோ ம், ஆ னால் அவர் இ ப்போ து தன து மக ள் ஜடா மற் றும் சகோ தரிகள் ஜூ ன் மற் றும் போ னியு டன் நிம் மதி யாக இருக் கி றார் எ ன நம்புகி றோம். குடு ம்பத் தின் மீதான அவர து அ ன்பு என் றும் வாழு ம் என த் தெரி வி த்து ள்ள னர். அனி தா வின் இறப் பிற்கு பிரபல ங்கள் ப லரும் இரங் கல் தெ ரிவித்து வருகி ன்றனர்.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Anita Pointer (@anitapointerofficial)

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *