சற்றுமுன் மரு த்து வமனை யில் சி கி ச்சை பல னி ன்றி தீ டி ர் ம ர ணம் .. வெளியான தகவலை க த றும் ரசிகர்களும் திரையுலகமும் ..!!!

கடந்த, சில மாத ங்க ளாக அடு த் தடுத் து பல தி ரை ப்பி ப லங் கள் உ யி ரி ழந் து வரு கின் றா ர் கள். அ தி ல் ஒரு சி ல ர் உ ல் ந ல க் கு றை வி ன் கா ர ண மா கவும் ஒ ரு சி லர் ம ர் ம மா மு றை யி லும் உ யி ரி ழ ந் து வ ரு கி ன் றா ர் கள். அ ப் படி ம ர் ம மா ன முறை யில் உ யி ரி ழ க் கும் ப ல ரின் உ யி ரி ழ ப் புக் கு எ ன் ன கா ர ணம் எ ன்று போ லீ சா ர் வி சா ர ணை செ து வரு கி ன் றா ர்க ள்.

இ ப் ப டி ஒ ரு நி லை யில் ப ழ ம் பெ று ம் தெ லு ங் கு ந டிக ரும் இ க் கு ன ருமா ன வ ல் லப னே னி ஜ னா ர்தன் எ ன் ப வர் உ யி ரி ழ ந் து ள் ளா ர். இ வ ர் சி ல கா ல ங்க ளாக வே உ ட ல் ந ல க்கு றி வி ன் கா ர ணமா க அ வ தி ப்பட்டு வ ந் து ள் ளார்.

இ ப்ப டி ஒ ரு நி லை யை சமீப த்தில் கூட அ ப் ப ல்லோ மரு த் துவம னை யில் அனும தி க்க பட்டி ருந்தா ர். அ ங்கு சி கி ச் சை பெ ற்று வ த நடி கர் உ ட ல் நி லை மோ சம் அ டை ந்த நி லை யில் இ ன் று உ யி ரி ழ ந் துள் ளார். இ வர து ம றை வி ற்கு ப ல தெ லு ங் கு தி ரை பிர ப ல ங் களு ம் ர சி க ர்க ளும் இ ர ங்கல்
தெரி வித் து வரு கி ன் றா ர்கள்…

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *