சற்றுமுன் மா ர டை ப்பு காரணமாக பிரபல இளம் பாடகர் தீ டி ர் ம ர ணம் .. க த றிய லும் ரசிகர்களும் திரையுலகமும் ..!!!

உல கெ ங்கு ம் இளை ஞர் க ளைக் கவ ர் ந்த ஹீ ரோ யா ர் என் றா ல் தய ங் காம ல் சொல் வோ ம் – சே குவே ரா. அ வரு க்கு இ ணை யாக உச் சரிக் கப் படு ம் இன் னொ ரு பெ ர் பாப் மா ர்லி. சே குவே ரா கை களி ல் ஏந் தியி ருந் தது து ப் பா க் கி. பாப் மார் லி கை க ளில் ஏந் தியி ருந் தது கிடார் ! – இப்ப டித் தான் து வங்கு கிற து புத்த கத் தின் மு ன்னுரை. ந ம் சமூ கத்தி ல் டீ-ஷர்டு களில் அதி கம் இ டம் பிடி த்தி ருப்பவர் சே கு வேரா.

அதற்க டு த்து பாப் மா ர்லி தா னே. ஆ னால் சே கு வேரா வைப் போ லவே பாப் மார்லி யைப் பற் றியும் அ தி கம் பே ருக் கு தெரி ந்தி ருக் காது என் றே நி னைக் கிறேன். ஜமை க் காவின் அ மைச்சர் ஒ வி யா கி ரேஞ் ச் மெ ர்சா விற்கு இ ர ங்க ல் பதி வு ஒ ன் றை வெளி யி ட்டுள் ளார். அத் துடன் அவ ரு டைய நண் ப ர்கள் ரசி கர் கள் , பிரபல ங்கள் , த வர் க ள் பலர் அவ ருக் கு சமூக வலை தளம் மூ லமாக இ ரங் கல் தெரி வி த்து வரு கி ன் றனர்.

ஜ மை க்கா அ மெ ரிக்க ரெக்கே இ சைக் க லைஞ ர் ஜோ மெர்சா மார்லி. தென் புளோ ரிடா வா னொலி நிலை யம் WZPP மா ர்லி எ திர்பா ராத வித மாக மா ர டை ப் பா ல் கா ல மா னா ர் என செ ய்தி வெ ளியி ட்டு ள்ளது. இ வரு டைய தா த் தா ரெக் கே இ சை யிலும், பாடக ரா கவு ம் பெ ரும் பு கழ் பெ ற்ற வர் பாப் மா ர்லி 1981 இல் 36 வய தில் மெ ல னோமா வால் கா ல மா னா ர் .பாடக ருக் கு ஏழு பெ ண்களு டன் மொ த்தம் 11 குழ ந்தை கள் இ ரு ந்தனர் என் பது குறி ப்பிடத் தக் கது

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *