சிக்ஸ் பேக் பாடி தாடி மீசை எல்லாம் வைத்து ஆள் ஆளே அடையாளமே தெரியலையே .. இதோ எப்படி உள்ளார் எ ன்று நீங் களே பாருங்க ..!!! நடிகர் வி னோ த் கி ஷன் ஒரு இ ந்திய தி ரை ப்பட நடி கர் அவ ர் தமிழ், தெ ங்கு மற் றும் ம லை யாள மொழி பட ங் களில் தோன் றியுள் ளார். பா லா இய க் கத்தில் சூ ர்யா ந டி பில் 2001 ஆம் வெளிவ ந்த பட மே நந் தா இ ந்த தி ரை ப் படமும் சரி பாடல் களு ம் சரி மக்க ளிடை யே மிகுந்த வ ரவேற் பை பெற் றது . இந்த பட த்தில் சின்ன வ யது சூரி யா வாக ஒருவர் மிக சிற ந்த கதா பா தி ரமாக நடி த்திரு ப்பார்.

அவரு டை ய பெ யர் தா ன் வி னோ த் கி ஷன். இ வர் தற் போது ஒ ரு பே ய் பட த்த் தில் ஹீரோ வாக நடி த்துள் ர். எந்த பே ய் படம் வந் தா லும் சரி, தி கில் படம் வந் தா லும் சரி தியே ட்டர்க ளுக்கு படை யெடு த்து அதை ஹிட் டா காமல் விட மாட் டா ர்கள் த மிழ் ரசி கர் கள். அந் த படத் தின் பெ யர் அத்தி யா யம்.

இ ந்நி லையில் அத்தி யாய ம் 6 ரிலீ ஸாக உ ள்ளது. மே லும், இ ந்த வி னோ த் கிஷ ன் சூர் யாவின் தம்பியான கார் த்திக் நடி த்த நான் ம கான் அ ல்ல படத் தில் வி ல் ல னா க ந டித்து ப ய ங் க ர ம் கா ட்டியி ருப்பார். அ ஜித் குமா ரின் தம் பியை சித் த ரி க்கு ம் ஏ.எல். விஜ ய்யி ன் கி ரீட ம் படத் திலு ம் அவர் து ணை வேடத் தில் நடித் தார். இவர் பாத்தி ரத்தி ற்குத் தயா ரா வத ற்காக, சண் டை நட ன இ ய க்குனர் ம கேந் திரனி ன் கீழ் மூன் று மா தங் கள் ஸ்டண் ட் ப யிற் சி பெற் றார். பின் னர் நா ற் பது நா ட் கள் ப டத்தி ற் காக பட மா க்கப் பட்டா ர்.

இப்ப ட த்தில் தன து பாத் திர த்தில் ஈர்க் கப் பட்ட பின் னர், இய க்கு னர் பா லாஜி வி டியம் மு ன் பட த்தில் ஆ ன்டி ஹீ ரோவாக நடித்தார். இந்த படத் தில் இன் னும் சில வி சே ஷ ங் க ளு ம் உள் ளது. இந்த படம் ஒரு ஆறு குரு ம்படங்க ளின் தொ குப் பாகும். விஜ யின் பிரெ ண் ட்ஸ் பட த் தில் கு ட்டி விஜ யா கிக் நடி த்த பரத் ஜெய ந்த் உதவி இயக் குன ராக பணி புரிந்து ள்ளார்.

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *