சினிமாவை நிறுத்தி விட்டு ரா ணு வத்தில் இணைந்த பிரபல நடிகை ..!! தாய் நாட்டிற்காக தன்னையே அற்பணித்த நடிகை !! இந்த நடிகையா என்று வியந்து போன ரசிகர்கள் ..!!

தமி ழ் சினி மா உல கில் ஒவ் வொ ரு வருட த்தி ற்கு ம் பல அறி மு க கதா நா ய கிக ள் அறிமு க மாகி வரு கிறா ர்க ள். அப்ப டி அறி முக மான ஒரு நடி கை ஒரு படத் தில் மட் டும் நடித்து வி ட்டு தற் போது ராணு வ த்தில் இ ணை ந்துள் ளா ராம் . அவர் வேறு யாரு மி ல்லை நடி கை அ கிலா நாரா யண ன் தான். கட ந்த 20 21 ஆம் ஆ ண்டு வெ ளியா ன காத ம் பரி எ ன் ற பட த்தி ன் மூ லம் கதாநா யகி யாக ,

தமிழ் சினி மா விற் கு அறி முக மா னார் . மேலு ம் நடிகை அகி லா நாராய ண ன் ஓர் அ மெ ரிக் கா வா ழ் த மி ழ் பெ ண் ஆவா ர். சிறு வயதி லிருந் தே சி னி மா மீது இரு ந்த ஆ ர்வம் கார ணமா க தன் னு டைய தனிப் பட்ட முயற்சி யி னா ல் போ ராடி த மிழ் சினி மா வி ல் நடி கை யாக அ றிமுகமா னார் அ கிலா நா ராய ணன் .மேலு ம் இவ ர் நடிகை என் பதை தாண் டி ஒரு நல்ல பா டகி என்ப தும் குறிப் பிட த்தக் க து . இதைய டுத்து தற் போ து அ மெ ரி க்க ரா ணுவ த்தி ல் இணை ந்து ள்ளா ராம் நடிகை அ கிலா நா ராய ணன் .

இப்படி சி னிமா து றை யோடு தன் னுடைய பய ணத் தை நி றுத் திக் கொள் ளா மல் சமூக சேவை செய் ய நினை த்து இப் படி ,களமிற ங் கியுள் ளா ர் நடி கை அ கி லா நாரா ய ண ன். அப்ப டி பல முய ற்சிக ளை தாண் டி அமெரி க்க ரா ணுவ த்தி ல் ப ட்டம் பெ ற்று இருக் கி றார் . கு றிப் பாக அமெ ரிக்க ராணு வத் தில் பட்டம் பெறுவது அவ்வ ளவு எ ளி தான வி ஷய ம் கி டையா து .

அப்படி இ ருந்து ம் வி டா முய ற்சி யின் மூலம் செய் து க்காட் டியு ள் ளார் நடி கை அ கிலா .மே லும் ந டிப்பை முழு வ துமா க விட்டு வி ட்டு ராணு வத் தில் சேருவ தற்கு தன் னுடைய பெ ற்றோ ர் க ளின் ச ம்மதத் துடன் தான் அமெரி க்க ராணு வத்தி ல் இணை ந்துள்ளா ராம் நடிகை அகி லா நாரா ய ண ன் . இ வரி ன் இந் த நல்ல சே வை க்கு பலரும் த ங்க ளின் பாராட்டு களை தெ ரிவித் து வ ருகின் றனர்…

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published.