சிவாஜி படத்தில் நடித்த அங்கவை-சங்கவையா இது?- நிஜத்தில் தேவதை போலவே இருக்காங்களே .. இதோ வை ர லாகும் பு கை ப்படம் ..!!! ஷ ங்கர் அவ ர்களி ன் இய க்க த்தில் ர ஜினி நடி த்த பட ங் களில் ஒ ன்று சி வாஜி. 2007ம் ஆண்டு வெ ளியான இப்ப டத் திற்கு ரசி கர்கள் மத் தி யில் நல் ல வரவே ற்பு.

நாட்டில் இ ருக் கும் க ருப் பு பண த் தை ஒழி க் கும் வ ண் ணம் இப் படத்தி ன் கதை பேச ப்படு ம். மி கவும் சீ ரியஸா ன கதைக் கள த்தை கொ ண் ட இப் பட த்தில் கா தல், கா மெடி காட் சிக ளும் உள்ளன.

அ தி ல் ஒ ரு கா மெ டி கா ட்சி யி ல் க ருப் பு நி றத் தி ல் இரு க்கு ம் அ ங் க வை, ச ங்க வை எ ன்ற பெ ண் கள் அ வ ர்க ளின் நிற த் தி ற்கா க க லா ய்க் கப் ப ட்ட னர்.

ஆ னா ல் அவ ர் கள் நி ஜ த் தில் எப் ப டி உள் ளார் கள் எ ன்று பார் த் தால் நீ ங்க ளே அசந் துவி டுவீ ர்கள். இ தோ அவ ர்களி ன் பு கை ப்ப டம்,

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *