ச ற் றுமு ன் பி ர பல இ ளம் ந டி கை மா ர டை ப் பா ல் தீ டி ர் ம ர ண ம் !! அ ட க ட வுளே இந்த நடிகையா என்று க த றி ய லும் ரசிகர்களும் திரையுலகமும் ..!!!

பெ ங் காலி ந டி கை ஆ ண் ரிலா சர்மா(24). இ வரு க்கு க டந் த வா ரத் தி ல் உ டல் நி லை யில் பா தி ப்பு ஏ ற்ப ட்டு ஹவராவில் உள்ள த னி யார் மரு த் துவ மனை யில் அனு மதி க்க ப்ப ட்டு தீ வி ர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்தது.நவம்பர் 1ம் தேதி ம ரு த்து வம னை யில் அ னும திக்க ப்பட்ட இ ருவ ருக்கு மூ ளை யில் ரத் தக்க சிவு ஏற் பட்டு ள் ளதாக மரு த்து வர்கள்

க ண்ட றிந்த நி லையி ல், உ டல் ஒ ரு பா க ம் பக் கவா தம் ஏ ற் ப ட்டு செய லி ழந் து கோ மா நி லைக் கு செ ன் று ள் ளார். வெ ன் டி லே ட்டர் உ தவி யா ல் தீ வி ர சி கி ச் சை அளி க் கப்ப ட்டு வந்த இ வரு க்கு, நே ற் று இ ரவு ப லமு றை மா ர டை ப்பு ஏ ற் பட் டு ள்ள நி லை யில் இ ன் று மதியம் சி கி ச் சை ப ல னி ன் றி உ யி ரிழ ந் து ள் ளா ர்.

நடிகை ஆண்ரிலா சர்மா வெ று ம் 24 வ ய தில் இ ர ண் டு மு றை பு ற் றுநோ யி லி ருந் து மீ ண்டு வந் த நி லை யில், த ற்போ து இ று தியா க அ டு த் த டு த்து மா ர டை ப் பு ஏ ற்ப ட்டு உ யி ரி ழ ந் து ள்ளது ரசி கர் க டை யே சோ க த் தை ஏ ற்ப டுத்தி யு ள்ள து.

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published.