தன் உ யிர் என்று பொருட் படுத் தாமல் ரயிலின் முன் த வ றி வி ழு ந்த மு திய வர் வரை கா ப்பா ற்றிய நபர் !! அடுத்து நடந்ததை பார்த்தால் அ தி ர்ச் சி ஆகிடுவீங்க ..!!

சி ல ர் ம னிதர்க ள் வாய் ப்பு கி டைக் கும் போ தெ ல் லா ம் த ங்களா ல் முடி ந்த உ தவி க ளை மற் ற வர் க ளுக்கு செய் து வ ருகி ன்ற ன. ஆ னால் வெ கு சி லர் ம ட்டு மே ம ற்ற வர்க ளை கா ப்பா ற்ற வே ண் டு ம் என் ப தற்கா க தங் கள் உ யி ரை வி ட் டு அ டைய வை த்து உத வு வா ர்கள். அ ப் படி ஒ ரு வீடி யோ தா ன் இ ணை யத் தில் த ற்போ து வை ரலா கி வரு கி ன்ற து.

ஒ ரு ந பர் த னது உ யி ரை யும் பொ ரு ட் படு த் தா மல் ர யி ல் வ ரு வ தை அ றி ந் ர யில் த ண்ட வா ள த் தில் வி ழுந் து கி ட ந் த ஒரு மு தி யவ ரை வி ரை வாக செ ன்று கா ப்பா ற் றி க் கொ ண்டு போ ய் அ ந்த ப க் கம் விடு கி றார். ர யி ல் வ ரு கி ன்ற து
எ ன்ப தை தெ ரிந் தும் கூட தன் உ யி ரை ப ண யம் வை த்து ம ற் றொ ரு வர் உ யி ரை கா ப் பா ற் றிய இ வ ரின் செ ய லை அனைவரும் பா ரா ட் டி வ ரு கி ன் ற னர்.

இந்த வீடியோ சம்பந்தமான சந்தேகங்கள் இருந்தால் வீடியோ ஓனரிடம் தெரிவிக்கவும் . நன்றி .

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published.