தமிழ் திரையுலகில் உ ச் சம் தொட்டு ம றை ந்த நடிகை சுஜாதா-வின் கவ னிக் கப் ப டாத அவரின் ம ர ண ம் !! வெளியான தகவலை கேட்டு சோ க த்தி ல் ஆ ழ்ந் த ரசிகர்கள் ..!!

தமிழ் சினி மா வில் முன் னணி நடி கையா க இருந் தவ ர் நடி கை சு ஜா தா. இலங் கையி ன் கலே வி ல் கட ந்த 1952ஆ ம் ஆ ண்டு டி சம் பர் 10ஆ ம் தே தி நடி கை சுஜா தா பி றந் தார்.அத ற்க்கு பி றகு கே ரள மாநி லத் துக்கு வ ந்து செட் டில் ஆ ன நடி கை சு ஜாதா அ ங்கு தனது ப ள்ளி ப்படி ப்பை முடி த் தார். சி னி மா மீ து அ வரு க்கு ஆர் வம் இ ல் லாமல் இ ருந் தும் அவ ரை தே டி சி மா வாய் ப்பு கள் வந் தன.

1971-ம் ஆ ண்டு “தபஷ் வினி” எ ன்ற மலை யாளப் பட த்தின் மூல ம் சினி மாவி ல் அ றிமுக மானா ர். சுஜா தா எர் ணாகு ளம் ஜங்ஷ ன் பட த்தி ல் ந டித் துக் கொ ண்டிரு ந்த போ து இய க்கு நர் கே.பா லச ந்தர் அவ ரை பார் த்தா ர்.சு ஜாதா வின் நடிப் பு, பா லசந் தரைக் கவ ர்ந்த நி லை யில் அவரி ன் அவ ள் ஒ ரு தொ டர் க தை படம் மூ லமா கத் தமி ழ்த் தி ரையு ல கில் கா ல டி எடு த்து வை த்தார் சு ஜாதா.

தமி ழில் அ து அவ ரின் மு தல் ப டம் என் பதை நம் ப மு டியா த அள வில் சுஜா தா வின் நடிப்பு வெ ளிப் பட் டது. பி ன்னர் பல திரை ப் படங்க ளில் நடி த்த சுஜா தா முன் னணி கதா நாயகி யாக உ யர் ந் தார்.சி வாஜி க ணேசன், மு த்து ராமன், சிவ க்கு மார், ரஜினி காந் த், க மல் ஹா சன், நாகே ஸ்வ ரராவ், சோ பன் பாபு, சிர ஞ்சீ வி, மோ கன் பா பு உள் ளி ட்ட ப ல முன் னணி

நடி கர்க ளுடன் பல தென் னிந்தி ய மொ ழி பட ங்க ளில் அவர் களு க்கு ஜோ டியா க நடித்தா ர். மு ன்ன ணி நடி கை யாக இரு ந்தபோ து, ஜெ யகர் எ ன்பவ ரைக் காத லி த்து திரு ம ணம் செய் தார். திரும ணம் சுஜா தா வைச் சு ற் றி ஒரு வே லி உ ண்டா க்க ப்ப ட்டது. ஒரு க ட்ட த் தில், இவ ரி டம் கதை சொல் லவும், கால் ஷீட் பெ ற வும் ஏன் அ வரை

சந்தி ப்ப துமே பெ ரிய ச வா லா க இரு ந்தது.அத ற்குச் சுஜா தா இ டம் கொ டுத்தா ரா என்ப தும் தெ ரிய வி ல்லை. இ ருப் பினும், சினி மாவில் நடி த்து ரசி கர்க ளை ம கிழ் வி த்தார்.1990-ம் ஆண் டு க்குப் பிற கு, பெ ரும் பா லும் அம் மா கதா பாத் திரங் களில் நடித் தார் . சுஜா தா வின் கடை சித் தமி ழ்த் தி ரைப்ப டம், அஜி த்து டன் நடித்த “வ ரலாறு”.

பின் னர் உ டல் நல கு றை வால் 2011-ம் ஆ ண்டு கா ல மா னார்.அப் போ து தமி ழகத் தில் ச ட்ட ம ன் ற பொ துத் தே ர்த ல் நே ரம். பி ர சாரம், தே ர் தல், ஆ ட்சி மா ற் றம் என அப் போ தைய அரசியல் சூ ழ ல் கல் சுஜா தாவின் ம ர ணமும் பல ருக் கும் அ றி யா க தை யாக வே மு டிந்து வி ட்டது தான் பெ ரும் சோ கம்.

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *